Dispatcher Paragon


Efektīva izmaksu kontrole un optimizēta drukāšana


Mūsdienās jebkura iestāde, neatkarīgi no tā, vai šī iestāde ir mazs uzņēmums, korporācija, sabiedriska organizācija vai izglītības iestāde, cenšas nodrošināt maksimālu savas darbības caurredzamību un uzraudzīt izmaksas. Viens no šo mērķu izpildes priekšnosacījumiem ir precīzs visu drukāšanas procesu pārskats, lai, kad vien iespējams, nodrošinātu saistīto izmaksu atgūšanu no komandām, nodaļām un atsevišķiem lietotājiem. Ieviešot programmatūru Dispatcher Paragon, Konica Minolta piedāvā ideālu lietojumprogrammu šī mērķa īstenošanai.


Dispatcher Paragon Workflow

Dispatcher Paragon darbības process

Budžeta un kvotu pārvaldība

Budžeta un kvotu pārvaldība
 • Vienkārša budžeta piešķiršana: administrators var dažādiem lietotājiem piešķirt konkrētu budžetu. Tādējādi tiek veicināta konkrētu lietotāju drukāšanas procesu ierobežošana, lai nodrošinātu drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un faksa sūtīšanas pārvaldību.
 • Periodiska budžeta atiestatīšana: atsevišķiem lietotājiem un lietotāju grupām piešķirtos budžetus vislabāk var pārvaldīt ar konkrētos intervālos iestatītas automātiskās atiestatīšanas vai papildināšanas funkcijas starpniecību. Tādējādi administrators tiek atbrīvots no šī rutīnas uzdevuma. Budžetus vai kvotas joprojām ir iespējams atiestatīt un izmainīt manuāli, tādējādi nodrošinot iespēju starplaikos veikt īpašus drukas darbus.
 • Apmaksas sistēma: Dispatcher Paragon nodrošina dažādas ērtas iespējas lietotāja kontu papildināšanai:
  • kredīta papildināšana pie kases: kasieris saņem no lietotāja naudas summu, kuru viņš tad nogulda lietotāja kontā, izmantojot lietojumprogrammu Dispatcher Paragon Cash Desk Management;
  • kredīta patstāvīga papildināšana: lietotāji var tiešā veidā iemaksāt naudu (monētas un banknotes) savos kontos, izmantojot naudas iemaksas automātus;
  • kartes konta papildināšana: ar PayPal vai DIBS starpniecību

Centralizēta lietotāju un lomu pārvaldība

Centralizēta lietotāju un lomu pārvaldība
 • Centralizēta lietotāju pārvaldība: atsevišķu lietotāju piekļuves tiesības daudzfunkcionālajiem printeriem, lai izmantotu kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas un faksa sūtīšanas funkcijas, ir iespējams vienkārši un ērti veikt centralizētā veidā.
 • Lietotāju piekļuves lomas: administrators var piešķirt lietotājiem dažādus ierīces piekļuves un ierīces funkciju līmeņus. Līmeņi ir viegli pārvaldāmi, izveidojot attiecīgas lietotāju lomas.
 • Centralizēta autentifikācijas pārvaldība: lietotāja pieteikšanās veidi ierīces sistēmā iekļauj autentifikāciju ar kartes, lietotāja akreditācijas datu un PIN koda starpniecību. Aktivizēto lietotāja autentifikācijas veidu nosaka administrators.

Izmaksu piešķiršana un atmaksas saņemšana

Izmaksu piešķiršana un atmaksas saņemšana
 • Izdruku uzskaite un uzraudzība: lai atvieglotu detalizētas drukāšanas vēstures apkopošanu, visas drukāšanas darbības tīklā ir iespējams izsekot reāllaikā. Integrētais Dispatcher Paragon terminālis nodrošina detalizētu kopēšanas, skenēšanas un faksa sūtīšanas uzskaiti (iespējama arī, izmantojot ārējos termināļus).
 • Elastīga izmaksu sadale: administrators var nozīmēt lietotājus specifiskiem izmaksu centriem vai arī katrs lietotājs personīgi pirms drukāšanas var izvēlēties piemērotu izmaksu centru vai projektu.
 • Individualizēts cenas aprēķins: dažādām ierīcēm, izmaksu centriem un lietotājiem var piešķirt individualizētus cenrāžus. Tādējādi precīzu drukāšanas cenu ir iespējams aprēķināt pat heterogēnās drukāšanas infrastruktūrās.
 • Trešo pušu ierīču izsekošana: drukas darba izsekošana var aptvert visu uzņēmuma drukāšanas infrastruktūru, t.i., to ir iespējams veikt arī ierīcēm, kuras neražo Konica Minolta.

Detalizēts izdruku un izmaksu pārskats

Detalizēts izdruku un izmaksu pārskats
 • Tīmekļa ziņojumi: ērta tādu detalizētu pārskatu un elastīgu ziņojumu izveide, kas aptver visas konkrēta lietotāja vai lietotāju grupas veiktās darbības, tādējādi veicinot ikdienas, iknedēļas un ikmēneša vai ilgāku laika periodu izmaksu uzraudzību.
 • Vadības ziņojumi: automātiska, kā arī pēc pieprasījuma nodrošināta šādu ziņojumu apkopošana, lai nodrošinātu uzņēmuma vadībai visaptverošu pārskatu, kurā skaidri strukturētā un viegli saprotamā izkārtojumā atainota visa drukāšanas vide.
 • Pārskatu rezultātu eksportēšana: pārskatu eksportēšana dažādos formātos, lai veicinātu un paātrinātu rezultātu kopīgošanu.
 • Automātiska ziņošana: grafika izveides funkcija, kas regulāros intervālos (katru mēnesi, katru ceturksni vai katru gadu) automātiski ģenerē ziņojumus, nodrošinot vēl detalizētākus pārskatus.

Get the product brochure now to have all information at hand.

Dispatcher Paragon brochure