Lietošanas noteikumi un nosacījumi

 

1. Lietošanas noteikumu un nosacījumu spēkā esamība un piemērošanas apjoms

Tīmekļa vietni www.konicaminolta.eu (turpmāk tekstā „Tīmekļa vietne”), kuras darbību nodrošina Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (turpmāk tekstā „Konica Minolta”), un šajā Tīmekļa vietnē nodrošinātos pakalpojumus drīkst izmantot vienīgi atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot šo Tīmekļa vietni vai kādu no tās sadaļām, lietotājs atzīst pašreizējās Lietošanas noteikumu un nosacījumu versijas spēkā esamību. Ja lietotājs nepiekrīt visiem Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem vai kādam no tiem, lietotājam ir jāpārtrauc Tīmekļa vietnes lietošana.
Konica Minolta patur tiesības nākotnē bez atsevišķa iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos un nosacījumos vai atjaunināt tos.
 

2. Nodrošinātie pakalpojumi

Tīmekļa vietnē pieejamais saturs un tur sniegtā informācija ir nodrošināta komerciāliem Konica Minolta mērķiem.
Uzņēmumam Konica Minolta ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt vai ierobežot visas Tīmekļa vietnes vai tās daļas darbību, kā arī uzņēmums negarantē, ka Tīmekļa vietne un tajā pieejamais saturs būs pieejams pastāvīgi, bez pārtraukumiem vai bez labojumiem.
 

3. Lietošanas apjoms

Tīmekļa vietnē pieejamais saturs un informācija ir paredzēta vienīgi klienta personīgai uzziņai, un lietotājs to drīkst izmantot vienīgi personiskiem, nekomerciāliem mērķiem. To nedrīkst lejupielādēt, kopēt, apstrādāt vai izplatīt privātiem vai komerciāliem mērķiem. Tas neattiecas uz saturu, kas ir paredzēts lejupielādēšanai un ir skaidri apzīmēts kā lejupielādējams. Tāpat lietotājs drīkst arī izdrukāt Tīmekļa vietnes satura daļas savai personīgai lietošanai.

Konica Minolta īpaši informē, ka Tīmekļa vietnes saturu, piemēram, tekstu, attēlus, grafikus, skaņas un izvietojumu, aizsargā autortiesību likums vai cita veida noteikumi attiecībā uz intelektuālā īpašuma aizsardzību un ka Tīmekļa vietnē norādītos produktu nosaukumus, zīmolus un uzņēmumu nosaukumus attiecīgā juridiskā īpašnieka vārdā aizsargā likums par preču zīmēm. Tāpēc ir aizliegta jebkāda veida šī satura izmantošana, izņemot gadījumus, kad uzņēmums Konica Minolta pirms izmantošanas uzsākšanas ir sniedzis rakstisku atļauju.
 

4. Garantija, atbildība

Šīs Tīmekļa vietnes saturs ataino informāciju un tehnoloģijas, kas ir pieejamas publicēšanas brīdī. Konica Minolta neuzņemas atbildību nodrošināt Tīmekļa vietnes satura pabeigtību, pareizību vai aktualitāti. Tīmekļa vietnes saturs var laiku pa laikam atšķirties no pašreizējiem apstākļiem, it īpaši gadījumos, kad ir mainījies Konica Minolta produktu raksturs vai tādēļ ir veiktas izmaiņas lietošanas prasībās. Konica Minolta turklāt neuzņemas atbildību par Tīmekļa vietnes satura atbilstību mērķim, kādam to izmanto lietotājs. Uzņēmums Konica Minolta un tā darbinieki neuzņemas atbildību par jebkāda veida lietotājam radītiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties Tīmekļa vietnes vai jebkuras tās sadaļas lietošanas rezultātā vai saistībā ar to. Gadījumā, ja tiek nelikumīgi pārkāpta kāda no līgumiskajām pamatsaistībām, vainīgā puse uzņemas atbildību vienīgi par paredzamiem bojājumiem atbilstoši šī līguma standarta prasībām.

Gadījumos, kad uzņēmums Konica Minolta ir saucams pie pilnas atbildības atbilstoši tiesību normām, iepriekšminētais nav spēkā, ja ir konstatēts ļaunprātīgs nolūks, rupja neuzmanība, trauma, nāve vai kaitējums veselībai, kas radies Konica Minolta pienākumu neizpildīšanas rezultātā, vai ja atbildību nosaka Vācijas Produktatbildības likums.
 

5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Dažās Tīmekļa vietnes daļās iekļautās hipersaites (turpmāk „saites”) nosūta lietotāju uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm, kas varētu iekļaut lietotājam interesējošu papildinformāciju. Noklikšķinot uz šādas saites, tiek aizvērta Konica Minolta Tīmekļa vietne.
Konica Minolta nespēj ietekmēt trešo pušu tīmekļa vietņu pašreizējo vai turpmāko saturu. Tāpēc Konica Minolta neuzskata trešo pušu tīmekļa vietņu saturu, kuram piekļuvi sniedz saites, par savu īpašumu. Šī iemesla dēļ Konica Minolta neuzņemas atbildību par šo trešo pušu tīmekļa vietņu saturu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums Konica Minolta, iekļaujot saiti savā vietnē, bija informēts par jebkāda veida likumpārkāpumiem attiecībā uz saturu.
 

6. Lietotāja pienākumi

Tīmekļa vietnes lietotājs apņemas katrā Tīmekļa vietnes vai tajā pieejamā satura lietošanas reizē ievērot un izpildīt uz viņu attiecināmo likumu noteikumus.

Lietotājs nedrīkst veikt nekāda veida darbības vai izmantot jebkāda veida procesus vai programmatūras, kas var izraisīt Tīmekļa vietnes, tās darbības vai satura izmaiņas, traucējumus vai pārtraukumus. Šis noteikums attiecas arī uz pasākumiem, kas var tīši izraisīt Tīmekļa vietnes tehniskās infrastruktūras slodzes palielināšanos.
 

7. Piemērojamie likumi, jurisdikcijas vieta

Tīmekļa vietnes lietošanu un šo Lietošanas noteikumu un nosacījumu piemērošanu pārrauga Vācijas likumi.

Ja klients saskaņā ar publiskajām tiesībām ir komersants vai juridiska persona vai tā vispārīgā jurisdikcijas vieta neatrodas Vācijā, visu strīdu, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes lietošanu vai šiem Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, jurisdikcijas vieta ir Hanovere.