Pirkuma līgums

Atpakaļ uz sākuma lapu

Pirkuma līgums


VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1. Tvērums
1.1. Šie Vispārīgie nosacījumi regulē līgumiskās attiecības starp Jums kā klientu (turpmāk - "Klients") un UAB Konica Minolta Baltia Latvijas filiāle, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003728085, adrese Mūkusalas iela 42e, LV-1004, Rīga, Latvija (turpmāk - "Konica Minolta"), saistībā ar Konica Minolta produktu pirkšanu tiešsaistē, izmantojot vietni www.konicaminolta.lv/shop (turpmāk - "Platforma").
2. Platformas lietošana
2.1. Lai noslēgtu Pirkuma līgumu par produktiem, kas ir piedāvāti Platformā, Klientam ir jāsniedz precīza, detalizēta un pareiza sava uzņēmuma identifikācijas informācija (nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese). Ja mainās Klienta sniegtā informācija, viņam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā, jāinformē Konica Minolta, rakstot uz e-pastu support.eshop@konicaminolta.lv.
2.2. Konica Minolta patur tiesības atteikties slēgt Pirkuma līgumu, ja:
- Klients ir fiziska persona;
- Klienta pārstāvis nav pilnvarots slēgt līgumus;
- Klienta reģistrācijas informācija ir neprecīza, nepilnīga vai nepareiza;
- Klienta kredītspēja ir nepietiekama;
- Klients atkārtoti nepilda savas līgumsaistības, neievērojot brīdinājumus.
2.3. Sniedzot informāciju un noslēdzot šo Pirkuma līgumu, Klients garantē, ka viņam ir tiesības pārstāvēt norādīto juridisko personu un Klientam ir to apliecinoši dokumenti.
2.4. Platformā Klientam ir aizliegts apstrādāt jebkādus datus, kas (i) ir prettiesiski, provokatīvi, apmelojoši, nelikumīgi, draudoši, kaitīgi vai citādi aizliegti; (ii) ko klients nav pilnvarots apstrādāt saskaņā ar juridiskajām prasībām vai līgumiem, (iii) pārkāpj trešo pušu tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības un komercnoslēpumus, (iv) satur vīrusus vai citas kaitīgas komponentes vai jebkādā citā veidā ir pretrunā ar Privātuma politiku: [insert site to Privacy policy].
3. Pasūtījuma veikšana un apstiprinājums platformā
3.1. Platforma ļauj Klientam noslēgt līgumu ar Konica Minolta par daudzfunkcionālu kopētāju, printeru, materiālu un/vai programmatūras (turpmāk - "Produkti") iegādi.
3.2. Ņemot vērā Produkta tehniskās specifikācijas, atbilstošās iespējas, drukas apjomu, kas ir norādīti Platformā, un cenas, Klients izvēlas produktus, kas visvairāk atbilst viņa prasībām un vēlmēm. Konica Minolta  neuzņemas atbildību par Klienta veikto izvēli Platformā. Klientam, uzņemoties risku, ir jāpārbauda savietojamība ar savām iekšējām IT sistēmām.
3.3. Pabeidzot pasūtīšanas procesu platformā, Klients iesniedz Konica Minolta saistošu piedāvājumu, lai noslēgtu Pirkuma līgumu par izvēlētajiem Produktiem. Šis Pirkuma līgums stājas spēkā tikai pēc tam, kad to rakstveidā apstiprinājis Konica Minolta.
3.4. Piedāvājuma saņemšana vien nenozīmē, ka Konica Minolta to ir apstiprinājusi. Apstiprinājums ir spēkā tikai tad, kad klients pa e-pastu saņem rakstveida piekrišanu no Konica Minolta, kur ir skaidri norādīts, ka piedāvājums ir apstiprināts.
3.5. Konica Minolta patur tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt, vai apstiprināt Klienta piedāvājumu vai nē. Piedāvājuma noraidīšanas iemesli ir norādīti šī Pirkuma līguma 2.2. punktā.
3.6. Iesniedzot piedāvājumu, Klients piekrīt šiem Vispārīgajiem nosacījumiem.
4. Cena
4.1. Pirkuma cena tiks norādīta Platformā un to apstiprinās Konica Minolta.
4.2 Produktu cenā ir iekļauta Produktu piegāde uz Klienta norādīto adresi un vienreizēja Produktu uzstādīšana. Produkti tiek piegādāti eksporta iepakojumā un tiek apdrošināti līdz Klienta adresei.
4.3 Rēķins tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
4.4 Ja vien nav noteikts citādi, Klientam ir jāapmaksā pirkuma cena avansā, saskaņā ar saņemto rēķinu kopā ar Klienta piedāvājuma apstiprinājumu, pārskaitot summu uz Konica Minolta rēķinā norādīto bankas kontu.
5. Īpašumtiesības un riska nodošana
5.1. Produkti tiek nodoti no Konica Minolta Klientam tikai pēc tam, kad Klients ir pilnībā un galīgi samaksājis pirkuma cenu. Gadījumā, ja Konica Minolta un Klients vienojas par Produktu ātrāku nodošanu, Konica Minolta patur tiesības paņemt atpakaļ Produktus no Klienta līdz Klients ir samaksājis visu pirkuma cenu.
5.2. Produktu nozaudēšanas, bojājumu, iznīcināšanas un citi riski saglabājas Konica Minolta līdz Produkti ir piegādāti Klientam un pilnībā nodoti.
6. Piegāde
6.1. Produktu piegādes laiks, kas ir norādīts Platformā, ir tikai aptuvens un nav saistošs. Konica Minolta neizmaksā kompensācijas par jebkādiem kavējumiem un nesedz zaudējumus, kas ir radušies kavējuma dēļ.
6.2. Klients piekrīt, ka Konica Minolta var noslēgt apakšlīgumus par Produktu piegādi.
6.3. Klientam ir jāpaziņo Konica Minolta par jebkādām Produkta neatbilstībām vai nepiemērotību ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc piegādes. Ja Klients paziņo par to vēlāk, Konica Minolta ir tiesības neizskatīt šādu pretenziju.
7. Nomaiņas garantija
7.1. Konica Minolta garantē, ka Produkti atbilst Platformā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Pēc Produktu saņemšanas Klientam tie ir nekavējoties jāpārbauda un jāpaziņo Konica Minolta par jebkādiem defektiem vai neatbilstībām.
7.2. Konica Minolta nomainīs produktus ar defektiem par saviem līdzekļiem, ja pārbaudes laikā tiks konstatēts, ka defekts pastāvēja piegādes brīdī un nav radies Klienta nepareizas lietošanas vai uzstādīšanas dēļ. Šī nomaiņas garantija beidzas, ja Klienta pretenzija ir iesniegta vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Produkta piegādes datuma.
7.3. Garantijas termiņš sākas no Produkta piegādes datuma.
7.4. Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem (tonera kasetne, attēla cilindrs/ bloks, attīstītājs, pārneses lente/rullītis, stiprinājuma bloks) un ātri dilstošām detaļām, kas tiek izmantotas ražotāja norādītajā laikā.
7.5. Garantijas laikā Konica Minolta sedz,ražotāja vainas dēļ, bojātu detaļu nomaiņu un remonta izmaksas.
8. Datu aizsardzība
8.1. Klients ir atbildīgs par likumīgu personas datu (piemēram, e-pasta adrešu, IP adrešu utt.) apstrādi, kas ir veikta, izmantojot Produktu. Konica Minolta neuzņemas atbildību par šādiem datiem un neapstrādā minētos personas datus.
9. Apkope
9.1. Klients var izmantot Konica Minolta palīdzības tālruni [insert phone No] Produktu apkopei vai remontam, samaksājot tā brīža apkopes maksu.
10. Atbildība
10.1. Konica Minolta uzņemas atbildību un atlīdzina Klientam tiešos zaudējumus, kas ir noteikti ar tiesas lēmumu, un neatlīdzina nekādus netiešos zaudējumus (piem., papīra zudums, ienākumu vai peļņas zudums utt.), kas Klientam radās šī Pirkuma līguma pārkāpuma dēļ un kas attiecas uz Konica Minolta.
10.2 Izņemot gadījumus, kad Konica Minolta tīši vai rupji pārkāpj šo Pirkuma līgumu, visos citos gadījumos Konica Minolta atbildība, saskaņā ar šo Pirkuma līgumu nepārsniedz summu, kas ir līdzvērtīga mēneša maksai, kas ir samaksāta ne vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms šāda pārkāpuma rašanās.
11. Programmatūra
11.1. Ja Klients izvēlas Platformā piedāvāto programmatūru, Konica Minolta piešķir neekskluzīvu un nenododamu licenci šīs programmatūras lietošanai. Šajā Pirkuma līgumā "lietošana” nozīmē programmatūras uzstādīšanu, pārsūtīšanu, instalēšanu, atvēršanu, palaišanu vai skatīšanu.
11.2. Konica Minolta un/vai tā licences devēji patur visas īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz šo programmatūru.
11.3. Klients programmatūru drīkst izmantot tikai savos uzņēmējdarbības nolūkos. Jebkurā gadījumā Klientam ir aizliegts ļaut trešajām personām izmantot programmatūru, pārdot, iznomāt, izsniegt apakšlicenci vai citādi nodot to trešajām personām. Klients atturas no jebkādām darbībām, ieskaitot programmatūras pārveidošanu, translāciju, pārveidošanu citā programmēšanas valodā, integritātes pārkāpšanu, dekompilēšanu, rekonstruēšanu, vai neļauj trešajām personām veikt kādu no šīm darbībām.
11.4. Klients piekrīt izmantot programmatūru saskaņā ar licencēm un/vai lietošanas noteikumiem, kas ir norādīti produkta ekrānā programmatūras instalēšanas laikā.
11.5. Konica Minolta piegādā programmatūru "tādu, kāda tā ir” un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz programmatūras piemērotību kādai konkrētai lietošanai.
12. Nobeiguma nosacījumi
12.1. Šo Līgumu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti.
12.2. Visi strīdi, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
12.3. Klients apstiprina, ka izmanto Platformu un noslēdz šo Pirkuma līgumu uzņēmējdarbības nolūkos.
12.4. Ja kāds no šī Pirkuma līguma nosacījumiem tiks atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmēs pārējo līguma nosacījumu spēkā esamību. Šāds spēkā neesošs nosacījums tiks aizstāts ar abu pušu rakstveida vienošanos ar citu nosacījumu, kas ir vistuvāk spēkā neesošajam nosacījumam un visvairāk atbilst šī līguma mērķim.
12.5. Šī Pirkuma līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja abas puses skaidri elektroniski vai rakstiski sniedz savu piekrišanu.
12.6. Ja Klients nepiekrīt saņemt ziņojumus, piedāvājumus vai informāciju par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem no Konica Minolta uz Klienta norādīto kontaktinformāciju, Klientam ir pienākums informēt Konica Minlota, rakstot uz e-pastu support.eshop@konicaminolta.lv

 

Atpakaļ uz sākuma lapu