Privātuma politika (2023. gada 16. februārī)

Atpakaļ uz sākuma lapu

Privātuma politika


Jaunākā versija: 2023. gada februāris

Turpmāk tekstā sniegtā informācija ir paredzēta, lai informētu Jūs par to, kā mēs, UAB "Konica Minolta Baltia" (turpmāk - "mēs", "uzņēmums" vai "Konica Minolta"), apstrādājam Jūsu personas datus, un paūsu tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679, turpmāk tekstā "VDAR") un citiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

1. Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Datu pārzinis ir:
UAB "Konica Minolta Baltia"
Adrese: Mūkusalas iela 42E Riga, LV-1004 Latvia
Tālr.: +371 67 491149
E-pasts: support.eshop@konicaminolta.lv
Tīmekļa vietne: www.konicaminolta.lv/shop

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, varat sazināties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu:
Frederike Rehker
Adrese: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Vācija
Tālr.: +49 (0)511 7404-0
E-pasts: dataprotection@konicaminolta.eu

2. Kādas ir manas kā datu subjekta tiesības?
Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

2.1 Tiesības piekļūt saviem personas datiem (VDAR 15.pants):
Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai Jūsu personas dati tiek vai netiek 
apstrādāti, un, ja tiek, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju: 
a) apstrādes nolūki; 
b) attiecīgo personas datu kategorijas; 
c) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās; 
d) ja iespējams, paredzētais laika posms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai; 
e) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi; 
f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; 
g) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no Jums; 
h) tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta VDAR 22. panta 1. un 4. punktā, un – vismaz minētajos gadījumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.
Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem personas datiem, tai skaitā saņemt savu personas datu kopijas sev izvēlētā formātā.

2.2 Tiesības labot datus (VDAR 16.pants):
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu vai papildināšanu, bez nepamatotas kavēšanās, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

2.3 Tiesības “Tikt aizmirstam” (VDAR 17.pants):
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšans. Precīzāk, mums kā datu pārzinim Jūsu dati ir jādzēš šādos gadījumos:
- Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
- Jūsu personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat atsaucis, un Jūsu personas datu apstrādei nav cita likumīga pamata;
- Jūs iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām vai sabiedrības interesēm, un mēs nevaram pierādīt, ka apstrādei ir svarīgāks leģitīms pamats;
- Jūsu personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
- Jūsu personas dati ir jādzēš, lai izpildītu mums piemērojamu juridisku pienākumu,;
- Jūsu personas dati tika vākti, sniedzot informācijas sabiedrības pakalpojumus saskaņā ar VDAR 8.panta 1.punktu. 

Ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu ir ierobežotas šādos gadījumos:
- Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
- Jūsu personas dati ir nepieciešami juridiska pienākuma izpildei vai oficiālo pilnvaru īstenošanai;
- Jūsu personas dati tiek izmantoti uzdevumiem, kas tiek veikti sabiedrības interesēs vai oficiālo pilnvaru īstenošanai;
- Jūsu personas dati ir saistīti ar sabiedrības veselību;
- Jūsu personas dati ir nepieciešami arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas nolūkiem, ciktāl augstāk minētās tiesības varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus;
- Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai iesniegtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

2.4 Tiesības uz apstrādes ierobežošanu (VDAR 18.pants):
Jums ir arī tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu. Tādā gadījumā Jūsu personas dati netiks apstrādāti. Šādas tiesības tiek piemērotas, ja:
- Jūs apstrīdat savu personas datu pareizību, uz laiku, kurā mēs pārbaudām Jūsu personas datu pareizību
- Jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga, un tā vietā, lai dzēstu savus personas datus, Jūs pieprasāt to lietojuma ierobežošanu;
- Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati konkrētiem nolūkiem, bet Jums tie ir nepieciešami likumīgu prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai;
- Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi, un vēl nav noteikts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

2.5. Tiesības saņemt informāciju par savu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu (VDAR 19.pants)

Jums ir tiesības saņemt informāciju, ja Jūsu personas dati ir izpausti trešajām personām, ir veikti personas datu labojumi, dzēšana vai ir veikta Jūsu personas datu apstrādes ierobežošana.

2.6. Tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20.pants):
Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko sniedzāt mums kā datu pārzinim, strukturētā, bieži izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt tos citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Datu pārnesamības prasības ir šādas:
- Jūsu personas dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu;
- Jūsu personas dati nepārkāpj juridisku pienākumu, kas mums ir uzlikts;
- Jūsu personas dati netiek izmantoti uzdevumiem, kas tiek veikti sabiedrības interesēs vai oficiālo pilnvaru īstenošanai;
- Jūsu personas dati nav nepieciešami sabiedrības interesēs vai mums uzticēto oficiālo pienākumu veikšanai;
- Jūsu tiesību īstenošana nepārkāpj citu personu tiesības un brīvības.

2.7. Tiesības iebilst (VDAR 21.pants):
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, tostarp profilēšanu. Tas tiek piemērots, kad datu apstrāde balstās uz VDAR 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunktu.
Turklāt Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos vai profilēšanai, kas saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.
Ja iebilstat pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs izvērtēsim, vai mūsu likumīgās intereses ir svarīgākas par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Ja tiks konstatēts, ka Jūsu intereses, tiesības un brīvības ir svarīgākas, Jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti.
Izņēmums ir situācija, kad Jūsu personas dati joprojām ir nepieciešami juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Ja iebilstat pret savu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos vai profilēšanai, kas ir saistīta ar tiešo tirgvedību, Jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti šiem nolūkiem.

2.8. Tiesības uz sūdzības iesniegšanu uzraudzības iestādei (VDAR 77.pants)
Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus.
Latvijas Republikas atbildīgās uzraudzības iestādes kontaktinformācija ir šāda:
Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: +371 67223131 
E-pasts: pasts@dvi.gov.lv
Tīmekļa vietne: https://www.konicaminolta.lt/shop
https://www.dvi.gov.lv/lv

2.9. Tiesības atsaukt piekrišanu (VDAR 7.pants):
Ja sniedzāt mums piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu, nenorādot iemeslu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

3. Vispārīga informācija par personas datu apstrādi
Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta tikai konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem, kas tika noteikti pirms datu apstrādes pasākumu uzsākšanas, saskaņā ar mērķa ierobežojuma principu atbilstoši VDAR 5.panta 1.punkta b) apakšpunktam.

4. Vispārīga informācija par personas datu apstrādes likumīgo pamatu
Jūsu personas datu apstrāde vienmēr ir balstīta uz likumīgu pamatu, ko nosaka VDAR 6.pants.

4.1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
4.1.1. Piekrišana:
Ja mēs saņemsim Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, dati tiks apstrādāti saskaņā ar likumīgo pamatu, ko nosaka VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts. Piemēram, mēs nosūtīsim Jums kampaņas ziņojumus pa e-pastu un/vai tālruni tikai pēc Jūsu skaidras piekrišanas saņemšanas.
4.1.2. Līgumsaistības vai pirmslīguma saistības:
Ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu vai veiktu pirmslīguma darbības pēc Jūsu pieprasījuma, šādas apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts.
4.1.3. Juridisks pienākums:
Gadījumos, kad ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, lai izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu, šīs apstrādes pamatā ir VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
4.1.4. Vitālo interešu aizsardzība:
Ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Jūsu vai citas personas vitālās intereses, šīs apstrādes pamatā ir VDAR 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts.
4.1.5. Sabiedrības intereses: 
Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izpildītu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs vai īstenojot mums piešķirtās oficiālās pilnvaras, šīs apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts. 
4.1.6. Likumīgās intereses: 
Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses vai trešās puses likumīgās intereses, un Jūsu pamattiesības un brīvības nav svarīgākas par šīm interesēm, šādas apstrādes likumīgais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts.

4.2. Īpašo kategoriju personas datu apstrādes juridiskais pamats
Izņēmuma gadījumos mums var būt nepieciešams apstrādāt īpašas personas datu kategorijas, piemēram:
- Dati par rasi vai etnisko piederību (piemēram, ādas krāsa vai dzimtās valodas).
- Dati par politiskajiem uzskatiem (piemēram, dalība politiskajās partijās).
- Dati par reliģiskiem vai filozofiskiem uzskatiem (piemēram, par piederību sektai).
- Dati par dalību arodbiedrībās.
- Ģenētiskie dati.
- Biometriskie dati (piemēram, pirkstu nospiedumi vai fotogrāfijas).
- Veselības dati (piemēram, invalīdu identifikācijas numuri)
- Vai dati par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

4.3. Īpašo kategoriju personas datu apstrādes gadījumā, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz kādu no likumīgajiem pamatiem, kas ir norādīti VDAR 9. pantā:
4.3.1. Skaidra piekrišana:
Ja sniedzāt skaidru piekrišanu iepriekšminēto kategoriju personas datu apstrādei, tas kalpo par juridisko pamatu apstrādei saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu.
4.3.2. Juridisko pienākumu izpilde saistībā ar sociālā nodrošinājuma/ aizsardzības un darba tiesībām:
Ja šo īpašo kategoriju personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas izriet no sociālā nodrošinājuma/aizsardzības vai darba tiesībām, juridiskais pamats ir VDAR 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts.
4.3.3. Vitālo interešu aizsardzība:
Kad šo īpašo personas datu kategoriju apstrāde ir nepieciešama vitālo interešu aizsardzībai, tas tiek darīts saskaņā ar VDAR 9.panta 2.punkta c)apakšpunktu.
4.3.4. Dati, kas tiek acīmredzami publiskoti:
Ja esat publiskojis savus īpašās kategorijas personas datus, šādus datus var apstrādāt saskaņā ar VDAR 9.panta 2.punkta d)apakšpunktu.
4.3.5. Juridisku prasību iesniegšana, īstenošana vai aizstāvība:
Ja apstrāde palīdz mums iesniegt, īstenot vai aizstāvēt juridisku prasību, tas tiek balstīts uz VDAR 9.panta 2.punkta e)apakšpunktu.
4.3.6. Plašas sabiedrības interese:
Ja tiek apstrādāta personas datu īpaša kategorija, kas ir saistīta ar Jums, lai aizsargātu būtiskas sabiedrības intereses, kas izriet no ES vai valsts tiesību aktiem, šāda apstrāde tiek balstīta uz VDAR 9.panta 2.punkta g)apakšpunktu. Personiskās rīcībspējas novērtējums vai citi medicīniski mērķi, piemēram, veselības aprūpe. Ja īpašas personas datu kategorijas tiek apstrādātas saskaņā ar ES vai dalībvalsts tiesību aktiem vai līgumu ar veselības aprūpes speciālistu, un tie tiek apstrādāti profilaktiskajai veselības aprūpei, arodmedicīnai, darbinieku fiziskās sagatavotības novērtēšanai, medicīniskai diagnostikai, veselības aprūpei vai ārstēšanai veselības vai sociālajā jomā, vai veselības aprūpes vai sociālo sistēmu un pakalpojumu pārvaldībai, šāda apstrāde tiek balstīta uz VDAR 9.panta 2.punkta g) apakšpunktu.
4.3.7. Sabiedrības intereses sabiedrības veselības jomā:
Ja sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, tostarp aizsardzībai pret pārrobežu veselības apdraudējumiem, piemēram, pandēmijām, jāpieprasa apstrādāt noteiktas personas datu kategorijas, šāda apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 9.panta 2.punkta i)apakšpunktu.
4.3.8. Arhivēšanas, zinātnisko/vēsturisko pētījumu, statistikas mērķi:
Ja personas datu, kas ir saistīti ar Jums, īpašo kategoriju apstrāde izriet no ES vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas regulē apstrādi arhivēšanas, zinātnisko, vēsturisko pētījumu vai statistikas nolūkos sabiedrības interesēs, šāda apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 9.panta 2.punkta j) apakšpunktu. 

5. Vispārīga informācija par datu glabāšanas termiņiem

Ja vien nav noteikts citādi, mēs dzēšam personas datus saskaņā ar VDAR 17. pantu vai ierobežojam to apstrādi atbilstoši VDAR 18. pantam. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti, tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad turpmāka apstrāde ir nepieciešama ierobežotu laiku citiem likumīgiem mērķiem.

6. Vispārīga informācija par datu atklāšanu, Jūsu personas datu saņēmēji

6.1. Mēs nepārdodam un neiznomājam personas datus. Dati trešajām personām tiks nodoti tikai tad, ja tas ir nepieciešams attiecīgā pakalpojuma sniegšanai. Šim nolūkam, cita starpā, mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem tirgvedības, pārdošanas, IT, loģistikas un cilvēkresursu jomās. Mēs rūpīgi izvēlamies šos pakalpojumu sniedzējus. Pārējos gadījumos dati tiek nodoti valsts iestādēm atbilstoši tiesību normām vai tiesas lēmumiem.
6.2. Datu apstrādes vieta:
 Mēs apstrādājam Jūsu datus Latvijā, Lietuvā un citās Eiropas valstīs (ES/EEZ). Jūsu datus var apstrādāt valstīs ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (t.i., trešajās valstīs) tikai tad, ja Jūs tam skaidri piekrītat, ja to nosaka likums, vai ja tas ir nepieciešams, lai mēs sniegtu Jums pakalpojumus. Šādos izņēmuma gadījumos mēs nodrošināsim atbilstību nosacījumiem, kas ir norādīti VDAR 44. pantā un turpmākajos pantos, ieskaitot balstīšanos uz ES Komisijas lēmumu par atbilstību konkrētajai valstij vai nodrošinot atbilstošus aizsardzības pasākumus saskaņā ar VDAR 46. pantu.

7. Sīkdatnes

7.1 Vispārīga informācija par sīkdatnēm:
Mūsu vietnē: https://www.konicaminolta.lv/shop mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma glabā Jūsu cietajā diskā, ar kuru palīdzību tiek apkopota noteikta informācija un saistīta ar vietni, kas iestata sīkdatni. Daudzas no mūsu izmantotajām sīkdatnēm tiek dzēstas pēc Jūsu pārlūkošanas sesijas beigām (sesijas sīkdatnes). Pārējās paliek Jūsu ierīcē un ļauj mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā (pastāvīgās sīkdatnes). 

7.2. Mūsu vietnē sīkdatnes kalpo dažādiem mērķiem un katra sīkdatne ir iedalīta vienā no šīm grupām labākai pārskatāmībai:
7.2.1. Nepieciešamās sīkdatnes:
Šīs kategorijas sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu vietnes pamata funkcionalitāti un drošību.
7.2.2. Funkcionalitāte:
Šīs kategorijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu lietotāju ērtību, piemēram, saglabātu preferences, valodas iestatījumus, pielāgotu teksta lielumu, lietotājvārdus vai vietējos iestatījumus.
7.2.3. Tirgvedība:
Reklāmas devēji izmanto šīs sīkdatnes, lai nodrošinātu reklāmas potenciālajiem klientiem.
7.2.4. Veiktspēja un analīze:
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai analizētu vietnes lietojumu, lai novērtētu un uzlabotu tās veiktspēju. Jūs varat pārvaldīt vai dzēst sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr ņemiet vērā, ka Jūsu izvēlētie iestatījumi var ierobežot Jūsu piekļuvi dažām mūsu vietnes funkcijām.

7.3. Sīkāku informāciju par sīkdatņu pārvaldību konkrētajās pārlūkprogrammās skatiet šādos resursos:
- Kā izdzēst sīkdatnes Internet Explorer (microsoft.com): https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
- Dzēst, iespējot un pārvaldīt sīkdatnes Chrome (Google Chrome Palīdzība): https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
- Dzēst, meklēt un lejupielādēt vēsturi Firefox (Firefox Palīdzība (mozilla.org)): https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox

 8. Datu apstrāde dažādos procesos

8.1. CMS sistēma (Kentico):
Mēs savā vietnē: https://www.konicaminolta.lv/shop izmantojam satura pārvaldības sistēmu (CMS), kā nosaukums ir Kentico. Kentico pārvalda Kentico Software s.r.o Čehijas Republikā. Kentico tiek izmantota vietņu, tiešsaistes veikalu, iekštīklu un citu uzņēmumu vietņu nodrošināšanai un pārvaldībai. Mēs izmantojam gan "Kentico EMS", gan "Kentico Cloud" kā CMS, kas tiek nodrošinātas kā programmatūra vietņu izstrādei un uzturēšanai. Tas ļauj mums izveidot vietnes saturu un izplatīt to mūsu meitasuzņēmumu un partneruzņēmumu vietnēs.
CMS anonīmi apkopo darbību datus no visiem vietnes apmeklētājiem. Kad vietnes apmeklētāji sniedz savu informāciju, piemēram, aizpilda kontaktlapu, šāda informācija tiek saistīta ar viņu e-pasta adresi. Mūsu vietne ļauj klientiem arī veikt pirkumus mūsu tiešsaistes veikalā, kas ietver šādu datu apstrādi:
- Vārds
- Uzvārds
- E-pasta adrese
- Uzņēmuma nosaukums
- Piešķirtais iekšējais klienta numurs
- Rēķina un piegādes adrese
- Mobilā tālruņa numuri
- IP adrese
- Pirkumu vēsture
Šādi dati ir nepieciešami mūsu e-komercijas platformas darbībai un tiks glabāti tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai uzturētu attiecības ar klientiem un ievērotu spēkā esošos likumīgos glabāšanas periodus. Kentico iestata sīkdatnes savas tehniskās realizācijas ietvaros. Sīkāku informāciju par sīkdatnēm skatiet 7. nodaļā.
Dati, ko vāc Kentico, tiek glabāti "Microsoft Azure" tīmekļa serveros Nīderlandē. Tomēr izņēmuma gadījumos Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz ASV, trešo valsti. Amerikas Savienotās Valstis nesniedz garantijas par atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Tāpēc saistībā ar personas datu apstrādi pastāv papildu risks datu subjektu tiesībām un brīvībām.
Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei saistībā ar apmeklētāja darbībām, kas ir ievākti ar Kentico palīdzību, ir mūsu likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās intereses ir nodrošināt mūsu vietnes darbību un drošību. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību ar Kentico skatiet, apmeklējot adresi: Kentico datu aizsardzība.

8.2 Usercentrics:

Mēs savā vietnē https://www.konicaminolta.lv/shop  izmantojam Usercentrics piekrišanas pārvaldības platformu. Šī platforma ir balstīta uz JavaScript un ļauj mums sniegt pārskatu par būtiskiem programmatūras risinājumiem un lemt par jebkādu citu programmatūras risinājumu izmantošanu, kam ir nepieciešama iepriekšēja piekrišana. Tas arī dod iespēju apmeklētājiem jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, nenorādot iemeslu, liedzot turpmāku personas datu apstrādi, izmantojot attiecīgo programmatūras risinājumu. Platforma palīdz mums ievērot VDAR prasības piekrišanas pārvaldībai.
Dati, kas tiek apstrādāti, izmantojot Usercentrics piekrišanas pārvaldības platformu, var ietvert:
- piekrišanas informāciju
- piekrišanas ID
- piekrišanas statusu (reģistrēta, atteikta)
- piekrišanas laikspiedolu
- piekrišanas sīkdatņu valodu

8.3 Tīmekļa analītika:

8.3.1 Google Analytics:
Mēs savā vietnē: https://www.konicaminolta.lv/shop  izmantojam Google Analytics. Šis ir tīmekļa analītikas pakalpojums Jums, ko nodrošina Google Ireland Limited Īrijā. Izmantojot Google Analytics, mēs analizējam vietnes lietojumu un regulāri to uzlabojam. Mēs varam izmantot iegūtos statistikas datus, lai uzlabotu mūsu piedāvājumus un padarītu tos interesantākus Jums kā lietotājam. Google Analytics lietošanas ietvaros Jūsu gala ierīcē tiek iestatītas sīkdatnes, kas ļauj mums analizēt Jūsu apmeklējumu/vietnes lietojumu. Sīkāku informāciju par sīkdatnēm skatiet 7.nodaļā.
Jūs varat pārvaldīt sīkdatņu glabāšanu savā pārlūkprogrammā, pielāgojot atbilstošos iestatījumus. Tomēr ņemiet vērā, ka šādi rīkojoties var tikt ierobežota Jūsu piekļuve dažām šīs vietnes funkcijām. Turklāt Jūs varat novērst sīkdatņu ģenerētu datu vākšanu saistībā ar Jūsu vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi) un to turpmāku Google apstrādi, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser paplašinājumu.
Kad informācija par Jūsu apmeklējumu un vietnes izmantošanu tiek saglabāta sīkdatnēs, tā var tikt pārsūtīta uz trešajām valstīm (piemēram, ASV) lokalizācijas dēļ. Tomēr, pateicoties aktivizētajai anonimizācijas funkcijai, Jūsu IP adrese tiks saīsināta Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā pirms tā tiks nosūtīta Google. Turklāt Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google datiem. Mēs izmantojam arī risinājumu "Google Analytics 4", kas neizmanto sīkdatnes.
Vietnes nodrošinātāja vārdā Google izmantos savākto informāciju, lai novērtētu Jūsu vietnes lietojumu, ģenerētu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu papildu pakalpojumus, kas ir saistīti ar vietnes un interneta lietošanu.
Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei, izmantojot Google Analytics, ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Google lokalizācijas dēļ Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti no trešās valsts, nozīmējot, ka Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz galamērķi, kas neatrodas ne Eiropas Savienībā, ne Eiropas Ekonomikas zonā, šajā gadījumā - uz ASV. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ uz Jūsu piekrišanas pamata saskaņā ar VDAR 49.panta 1.punktu. Amerikas Savienotajās Valstīs nav garantēts atbilstošs datu aizsardzības līmenis. Tāpēc saistībā ar personas datu apstrādi pastāv papildu risks datu subjektu tiesībām un brīvībām. Informāciju par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu skatiet šīs privātuma politikas 2.8. punktā (VDAR 7. pants).
Lai saņemtu sīkāku informāciju par Google lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību, varat apmeklēt https://www.google.com/analytics/terms/en.html vai https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

8.3.2 Dynatrace:
Mēs izmantojam Dynatrace pakalpojumu no Amerikas Savienotajām Valstīm, lai novērtētu mūsu vietnes: https://www.konicaminolta.lv/shop  veiktspēju un ielādes laiku. Šis pakalpojums apstrādā apmeklētāju IP adreses, izmantojot sīkdatnes. Programmatūra tiek mitināta Konica Minolta serveros Vācijā, nodrošinot, ka dati netiek pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam. Mēs glabājam šos datus 35 dienas. Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei, izmantojot Dynatrace, ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Sīkāku informāciju par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu skatiet šīs privātuma politikas 2.8. punktā (VDAR 7. pants).

8.4 Mērķauditorijas atlase un reklāma

8.4.1 Marketo


Reģistrējoties mūsu informatīvajiem ziņojumiem un sniedzot Jums informāciju, mēs izmantojam tirgvedības automatizētu programmatūru "Marketo" no "Marketo Inc", ASV. 
 Marketo apkopo statistikas datus par mūsu vietnes izmantošanu un komunikācijas aktivitātēm, lai attiecīgi optimizētu mūsu pakalpojumus/produktus un īstenotu e-pasta tirgvedību un pārdošanas pasākumus Datu apstrāde ir daļēji automatizēta atsevišķu personisko aspektu izvērtēšanai (profilēšana). Marketo reģistrē Jūsu IP adresi un izmanto sīkdatnes, lai izsekotu un analizētu vietnes lietojumu, lai sniegtu informāciju, kas ir pielāgota lietotāja interesēm. Sīkāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama 7. nodaļā. Informācija, ko ģenerēja sīkdatnes, tiek pārsūtīta uz Marketo serveriem (atrodas ES/EEZ) un glabāta tur. Marketo izmanto šo informāciju mūsu vārdā, lai novērtētu reģistrēto personu vietnes lietojumu un sagatavotu pārskatus par vietnes darbību. Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr tas var ietekmēt mūsu vietnes funkcionalitāti. Izņēmuma un neparedzētos gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti uz ASV, esam noslēguši līgumu ar Marketo.
Sīkāku informāciju par Marketo datu aizsardzību skatiet šeit. Juridiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei Marketo sistēmā ir Jūsu piekrišana saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.panta 1.punkta a)  apakšpunktu. Informācija par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu ir norādīta šīs Privātuma politikas 2.8. punktā (VDAR 7.pants).

8.2.4 Informatīvais paziņo paziņojums
Konica Minolta saviem klientiem un interesentiem sūta informatīvos paziņojumus. Vienīgie personas dati, kas tiek apstrādāti šim nolūkam, ir Jūsu e-pasta adrese. Papildu atsevišķi atzīmētu datu sniegšana nav obligāta. Informatīvais paziņojums tiek nosūtīts, izmantojot dubultās reģistrācijas procesu, nozīmējot, ka pēc Jūsu reģistrācijas mēs nosūtīsim Jums e-pastu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi ar lūgumu apstiprināt, ka vēlaties saņemt informāciju. Ja neapstiprināsiet savu reģistrāciju, klikšķinot uz saites e-pastā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā, Jums nosūtītā saite tiks deaktivizēta un Jūsu dati tiks dzēsti. 
Ja piekritīsiet informācijas saņemšanai, Jums būs piekļuve šādiem datiem:
- Jaunumi un informācija par Konica Minolta produktu portfeli
- Ekskluzīvi ielūgumi uz pasākumiem, gadatirgiem un tiešsaistes semināriem
- Veiksmes stāstu nosūtīšana
- Tirgus tendenču pētījums, tirgus pētījums un ziņojumi
- Piedāvājumi piedalīties klientu apmierinātības aptaujās
Reģistrācijas laikā, veicot dubultās reģistrācijas procesu, mēs glabājam Jūsu IP adreses, reģistrācijas un apstiprināšanas laikus 30 (trīsdesmit) dienas. Ar Jūsu piekrišanu mēs izvērtēsim Jūsu lietotāja uzvedību mūsu vietnēs un informatīvajos paziņojumos un saistīsim to ar Jūsu e-pasta adresi/lietotāja profilu mūsu datubāzē. Turklāt mēs glabājam informāciju par Jūsu pārlūkprogrammu un Jūsu operētājsistēmas parametriem, kā arī informāciju par Jūsu interneta savienojumu, kas  tiekizmantots, lai piekļūtu mūsu vietnei. Izveidojot lietotāja profilu, mūsu mērķis ir pielāgot savu reklāmu sniegšanas metodi Jūsu vēlmēm un optimizēt mūsu piedāvājumus mūsu vietnē.
Mūsu informatīvajā ziņojumā ir informācija no Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH un citiem saistītajiem uzņēmumiem (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENTA - EQUIPMENT RENTAL AND TRADE S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden, "Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S", "Next Agenda ApS", "Konica Minolta Business Solutions Finland Oy", "Konica Minolta Business Solutions Norway AS", "Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.", "Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD", "WEBCOM Poland SP. z o.o.", "Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd.", "Konica Minolta Business Solutions SE Ltd.", "Konica Minolta Croatia" – Business Solutions Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska SP. z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenia, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indikcia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Wewing Media Limited, Indikcia Limited, Indikcia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, daktilinis Buro du centre S.A.S., OMR Imapressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., KONICA MINOLTA BUSINESS Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA BUSINESS Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd. Programinė įranga Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei šādiem mērķiem ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, nenorādot iemeslus. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu šeit vai nosūtot e-pastu uz saņemtajā informatīvajā ziņojumā norādīto kontaktinformāciju. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Sīkāka informācija par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu ir norādīta šīs Privātuma politikas 2.8. punktā (VDAR 7.pants).
Konica Minolta var arī izmantot e-pasta adreses, kas ir iegūtas, slēdzot līgumu, lai ar e-pasta starpniecību informētu Jūs par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem. Jūs varat iebilst pret šādu izmantošanu jebkurā laikā, kas neradīs nekādas izmaksas, izņemot pārraides izmaksas saskaņā ar pamatlikmēm. Iebildums ir jāadresē: UAB "Konica Minolta Baltia,", adrese: J. Jasinskio g. 16 A, LT-03163, Viļņa, Lietuva. Iebildumu var arī nosūtīt uz e-pastu support.eshop@konicaminolta.lt. Juridiskais pamats šādai Jūsu personas datu apstrādei ir VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts.

8.4.3 LinkedIn Insight Tag
Savā vietnē esam ieviesuši "LinkedIn Ireland Unlimited Company" (turpmāk tekstā "LinkedIn") konvertēšanas rīku "LinkedIn Insight Tag".
Tags "LinkedIn Insight" ir neliels JavaScript koda fragments, ko esam instalējuši savā vietnē. Izmantojot "LinkedIn Insight” tagu, mēs apkopojam un pārsūtam LinkedIn datus par mūsu vietnes apmeklējumiem. Šie dati ietver novirzīšanas URL, IP adresi, ierīces informāciju, pārlūkprogrammas informāciju un mūsu vietnes apmeklējumu laikspiedolu. LinkedIn nenodrošina mums piekļuvi personu identificējošai informācijai. LinkedIn izmanto šo informāciju, lai sniegtu pārskatus par vietņu auditoriju un reklāmu veiktspēju, pamatojoties uz apkopotiem datiem, kas ļauj mums optimizēt mūsu vietni, pamatojoties uz saņemto informāciju. Turklāt LinkedIn ļauj mums izsekot konvertēšanu un atkārtoti mērķēt vietnes apmeklētājus, izmantojot tagu "LinkedIn Insight", ļaujot mums attēlot mērķētas reklāmas ārpus vietnes, neidentificējot vietnes apmeklētāju. LinkedIn lokalizācijas dēļ Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz trešo valsti, konkrēti ASV, kas nav Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā. Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei, izmantojot "LinkedIn Insight” tagu, ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ārpus ES/EEZ, tas tiks veikts uz Jūsu piekrišanas pamata saskaņā ar VDAR 49.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Amerikas Savienotajās Valstīs nav garantijas par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, tāpēc var rasties papildu riski datu subjektu tiesībām un brīvībām. Informācija par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu ir norādīta šīs Privātuma politikas 2.8.punktā (VDAR 7.pants).
Dati, kas tiek apstrādāti "LinkedIn Insight" tagā, tiek šifrēti un anonimizēti septiņu dienu laikā. Anonimizētie dati tiek automātiski dzēsti ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā, ja tie vairs nav nepieciešami norādītajam mērķim.
Lai saņemtu sīkāku informāciju par LinkedIn privātuma politiku, apmeklējiet https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8.4.4 Facebook Pixel

Mūsu vietnē izmantojam Facebook Pixel, tirgvedības pakalpojumu, ko nodrošina Facebook Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis pakalpojums ietver sīkdatņu ievietošanu Jūsu gala ierīcē, kas ļauj mums attēlot pielāgotas un interesēm atbilstošas reklāmas konkrētiem mūsu vietnes apmeklētājiem, kuri arī izmanto Facebook. "Facebook Pixel" ļauj izsekot lietotāja uzvedībai pēc klikšķināšanas uz Facebook reklāmas. Izmantojot "Facebook Pixel", mēs varam uzraudzīt Facebook tirgvedības kampaņu efektivitāti un vajadzības gadījumā to  optimizēt.
Ar Pixel palīdzību savākto informāciju var apkopot "Facebook Ireland Limited", un šo apkopoto informāciju var izmantot reklāmas nolūkos, tostarp trešo pušu reklāmu attēlošanā. Piemēram, "Facebook Ireland Limited" var izsecināt noteiktas intereses, pamatojoties uz mūsu vietnes pārlūkošanu no Jūsu puses, un izmantot šo informāciju, lai reklamētu trešās puses. "Facebook Ireland Limited" var arī apvienot informāciju, ko savāca Pixel, ar citu informāciju, ko tas ir savācis par Jums no citām vietnēm vai kas ir saistīta ar Facebook platformas izmantošanu, lai izveidotu un uzturētu profilu par Jums reklāmas nolūkos. Lai saņemtu sīkāku informāciju par Facebook Ireland Limited privātuma politiku, apmeklējiet Facebook Privātuma politiku. Facebook lokalizācijas dēļ Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz trešo valsti, piemēram, ASV.
Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei, izmantojot "Facebook Pixel", ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ārpus ES/EEZ, tas tiks veikts uz Jūsu piekrišanas pamata saskaņā ar VDAR 49.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Amerikas Savienotajās Valstīs nav garantijas par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, tāpēc var rasties papildu riski datu subjektu tiesībām un brīvībām. Informācija par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu ir norādīta šīs Privātuma politikas 2.8.punktā (VDAR 7.pants).

8.4.5 Twitter Tag

Mēs savā vietnē esam ieviesuši "Twitter Tag", lai iespējotu mērķa grupas tiešsaistes reklamēšanu un konversiju izsekošanu. Šo pakalpojumu nodrošina "Twitter Inc," ASV. Izmantojot "Twitter Tag", mēs varam Jums novirzīt reklāmas, pamatojoties uz Jūsu interesēm Twitter platformā. Tas tiek panākts ar tagu palīdzību, kas tiek izmantoti, lai reģistrētu mūsu vietnes apmeklējumus un apkopotu lietošanas datus (piemēram, mijiedarbības, kas ir saistītas ar attēlotajām reklāmām, piemēram, klikšķi, retvīti un atzīmes "patīk"). Ja vēlāk apmeklēsiet Twitter, reklāmas tiks attēlotas, pamatojoties uz Jūsu interesēm. "Twitter Tag" ļauj Twitter saņemt informāciju par to, ka no Jūsu gala ierīces tika veikta piekļuve mūsu vietnei. Ja esat reģistrēts Twitter lietotājs, šis apmeklējums var tikt saistīts ar Jūsu kontu. Pat ja neesat reģistrējies Twitter vai neesat pieteicies, iespējams, ka Twitter iegūs un atcerēsies Jūsu IP adresi un citas identifikācijas funkcijas. "Twitter Tag" arī ļauj mums izsekot Twitter reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos. Apkopotie dati ir anonīmi, kas nozīmē, ka atsevišķu lietotāju dati nav redzami. Tomēr Twitter glabā un apstrādā informāciju, ko ģenerēja tagi, savos serveros ASV. Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei, izmantojot "Twitter Tag", ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ārpus ES/EEZ, tas tiks veikts uz Jūsu piekrišanas pamata saskaņā ar VDAR 49.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Amerikas Savienotajās Valstīs nav garantijas par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, tāpēc var rasties papildu riski datu subjektu tiesībām un brīvībām. Informācija par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu ir norādīta šīs Privātuma politikas 2.8.punktā (VDAR 7.pants).
Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā atteikties no šīs funkcijas, skatiet nodaļu Jūsu personalizēto reklāmu privātuma opcijas| Twitter Palīdzība, un sīkāku informāciju par Twitter datu apstrādi skatiet Twitter Privātuma politikā: [insert site].

8.4.6 Channel Mix

Channel Mix, kas atrodas ASV, tiek izmantots tirgvedības kampaņu veiktspējas noteikšanai, izmantojot Google Analytics datu formu. Šādā gadījumā Jūsu personas dati netiek apstrādāti. Mēs izmantojam tikai statistikas datus, kas ir savākti, izmantojot Google Analytics, piemēram, tirgvedības pasākumus un klientu platformas optimizāciju.

8.4.7. Google AdWords

Mēs savā vietnē izmantojam Google AdWords pakalpojumu no Google Ireland Limited, Īrija. Šis pakalpoJums ļauj mums attēlot pievilcīgus piedāvājumus ārējās tīmekļa vietnēs, izmantojot reklāmas materiālus (sauc par "Google reklāmām"). Google piedāvā šo reklāmas materiālu, izmantojot savus reklāmas serverus, un šim nolūkam tiek izmantotas reklāmas servera sīkdatnes. Sīkāku informāciju par sīkdatnēm skatiet 7.nodaļā. Reklāmas servera sīkdatnes ļauj novērtēt veiktspējas parametrus, piemēram, skatījumus, klikšķus vai konversijas. Tas ļauj mums noteikt atsevišķu reklāmas pasākumu panākumus. Ja apmeklējat mūsu vietni, izmantojot Google reklāmu, Google AdWords Jūsu gala ierīcē saglabā sīkdatni. Šajā sīkdatnē tiek glabātas analīzes vērtības (unikāls sīkdatnes ID, reklāmu skatījumi, rādīšanas biežums, pēdējais skatījums, atteikšanās informācija, atzīme, ka lietotājs vairs nevēlas tikt uzrunāts). Google AdWords sīkdatņu termiņš beidzas pēc 30 (trīsdesmit) dienām. Šādas sīkdatnes nav paredzētas personas identifikācijai. Tās ļauj Google AdWords atpazīt Jūsu interneta pārlūkprogrammu. Ja apmeklējat noteiktas AdWords klienta vietnes lapas un sīkdatnes derīguma termiņš nav beidzies, Google un klients var atpazīt, ka Jūs klikšķinājāt uz reklāmas un tikāt novirzīts uz klienta lapu. Google mums kā klientam nodrošina statistisko analīzi. Šī analīze ļauj novērtēt reklāmas pasākumu efektivitāti. Mēs neapstrādājam citus datus.
Likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei, izmantojot Google AdWords, ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ārpus ES/EEZ, tas tiks veikts uz Jūsu piekrišanas pamata saskaņā ar VDAR 49.panta 1.punkta a) apakšpunktu. Amerikas Savienotajās Valstīs nav garantijas par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, tāpēc var rasties papildu riski datu subjektu tiesībām un brīvībām. Informācija par Jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu ir norādīta šīs privātuma politikas 2.8.punktā (VDAR 7.pants). Sīkāku informāciju par datu aizsardzību Google skatiet, apmeklējot:
- Privātuma politika - Privātums un noteikumi – Google: https://policies.google.com/privacy?hl=lv
- Google Site statistika: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv&ref_topic=2919631&sjid=13410219628214309991-EU;
VDAR & Google Ads BUJ: https://support.google.com/google-ads/answer/7687725?hl=lv un https://support.google.com/admob/answer/9035987?hl=lv. 

8.4.8 Microsoft Clarity

Šajā vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Microsoft Clarity funkcijas. Pakalpojuma sniedzējs ir Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (turpmāk tekstā - Microsoft).
Microsoft Clarity nodrošina tīmekļa vietnes lietošanas statistiku, sesiju ierakstus un siltuma kartes, kas galvenokārt tiek veidotas, izsekojot peles kustības. Microsoft Clarity izmantos apstrādāto informāciju, lai novērtētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes izmantošanu saistītus pakalpojumus. Tādējādi mēs izmantojam Microsoft Clarity, lai analizētu un regulāri uzlabotu lietotāju uzvedību mūsu tīmekļa vietnē, un ar iegūtās statistikas palīdzību mēs varam padarīt mūsu piedāvājumu jums kā lietotājam interesantāku un ērtāku.
Jūsu lietotāja datu vākšana tiek veikta, izmantojot sīkfailus, kas tiek iestatīti jūsu gala ierīcē un ļauj analizēt mūsu vietnes apmeklējumu. Plašāku informāciju par sīkdatnēm skatiet šīs privātuma politikas sadaļā "7. Sīkdatnes".
Mēs apstrādāsim šādus datus, izmantojot Microsoft Clarity:

 • Unikālais lietotāja ID
 • Apmeklējuma datums un laiks
 • IP adrese
 • Atrašanās vietas dati
 • Sesijas ID
 • Lietotāja uzvedība
  • mijiedarbības dati
  • Peles kustības
  • Klikšķi
  • Ritināšanas darbība

Microsoft Clarity lietotāja līmenī apstrādāto datu dzēšana notiek automātiski pēc 13 mēnešiem. Teksta lauki, piemēram, kontaktu veidlapas, aptaujas vai meklēšanas lauki, ekrāna ierakstos tiek maskēti, lai jūsu veiktie ieraksti netiktu reģistrēti. Tāpēc Microsoft Clarity neapstrādā mūsu tiešsaistes veidlapās ievadītos personas datus.
Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā Microsoft galveno mītni, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz ASV un tādējādi nodoti tā sauktajā trešajā valstī. Nosūtīšana uz trešo valsti ir personas datu nosūtīšana uz galamērķi valstī, kas nav ne Eiropas Savienībā, ne Eiropas Ekonomikas zonā. Microsoft Corporation ir sertificēta saskaņā ar DPF, tāpēc uz šo pārsūtīšanu attiecas VDAR datu aizsardzības standarts.
Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats saistībā ar Microsoft Clarity lietošanu ir jūsu piekrišana saskaņā ar Microsoft Clarity korporatīvās korporatīvās korporatīvās korporācijas Civilkodeksa 11. pantu. 6 I lit. a VDAR. Informācija par jūsu atteikuma tiesībām ir atrodama šīs privātuma politikas punktā "2.8. Atteikuma tiesības (VDAR 7. pants)".


8.5 Google Fonts

Mūsu vietnē mēs izmantojam fontus no Google Inc, ASV. Google fonti ir integrēti mūsu vietējā tīmekļa serverī, nevis Google serveros. Tas nozīmē, ka nav savienojuma ar Google serveriem un līdz ar to nav arī datu pārraides vai glabāšanas.

8.6 Pasūtījumu apstrāde

Mēs izmantojam ziņojumu starpnieka programmatūru, kas tiek mitināta AWS Frankfurtes serveros, lai savienotu mūsu CMS ar iekšējiem serveriem pasūtījumu apstrādei. Izmantojot šo pakalpojumu, tiek pārsūtīti šādi dati:
- Vārds
- Uzņēmuma nosaukums
- Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālrunis)
- Rēķina un piegādes adrese
- Pasūtījuma piezīmes (informācija brīvā tekstā)
- IP adrese
Tā kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti Amazon AWS tīmekļa serveros, Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, trešo valsti. Amerikas Savienotajās Valstīs nav garantijas par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, tāpēc var rasties papildu riski datu subjektu tiesībām un brīvībām.
Sīkāku informāciju par datu aizsardzību Amazon tīmekļa pakalpojumos skatiet, apmeklējot https://aws.amazon.com/de/privacy

9. Konica Minolta grupas privātuma politika

Starptautiskā personas datu aizsardzība | KONICA MINOLTA

- parauga versija sīkdatnēm
- ierīces dati (http aģents, http novirzīšana)

Usercentrics piekrišanas pārvaldības platformas izmantošana un ar to saistītā personas datu apstrāde ir nepieciešama juridisko saistību izpildei, kā ir noteikts VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunktā. Tāpēc platformas izmantošana ir būtiska, lai izpildītu pienākumu sniegt dokumentētus pierādījumus, kā tas ir noteikts VDAR 5. panta 2. punktā.

 

Atpakaļ uz sākuma lapu