RelaxRate līgums

Atpakaļ uz sākuma lapu

Nomas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu līgums

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1. Līguma priekšmets
1.1. Šie vispārīgie nosacījumi reglamentē līgumiskās attiecības starp klientu (turpmāk - "Klients") un UAB Konica Minolta Baltia Latvijas filiale Reģ. Nr.40003728085, kas atrodas Mūkusalas iela 42E, LV-1004, Rīga, Latvija (turpmāk - "Konica Minolta"), saistībā ar Konica Minolta produktu nomu un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu sniegšanu, izmantojot vietni www.konicaminolta.lv/shop (turpmāk - "Platforma").
2. Platformas lietošana
2.1. Lai noslēgtu Nomas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu līgumu  (turpmāk – Līgums) produktiem, kas ir piedāvāti Platformā, Klientam ir jāsniedz precīza, detalizēta un pareiza uzņēmuma identifikācijas informācija (nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese). Ja mainās Klienta sniegtā informācija, viņam ir nekavējoties jāinformē Konica Minolta, rakstot uz e-pastu support.eshop@konicaminolta.lv 1 (vienas) dienas laikā.
2.2. Konica Minolta patur tiesības atteikties slēgt Līgumu, ja:
- Klients ir fiziska persona;
- Klienta pārstāvis nav pilnvarots slēgt Līgumus;
- Klienta reģistrācijas informācija ir neprecīza, nepilnīga vai nepareiza;
- Klienta kredītspēja ir nepietiekama;
- Klients atkārtoti nepilda savas Līgumsaistības, neievērojot brīdinājumus.
2.3. Sniedzot informāciju un noslēdzot šo Līgumu, Klients garantē, ka viņam ir tiesības pārstāvēt norādīto juridisko personu un Klientam ir nepieciešamie to apliecinoši dokumenti.
Platformā klientam ir aizliegts apstrādāt jebkādus datus, kas (i) ir prettiesiski, provokatīvi, apmelojoši, nelikumīgi, draudoši, kaitīgi vai citādi aizliegti; (ii) ko klients nav pilnvarots apstrādāt saskaņā ar juridiskajām prasībām vai Līgumiem, (iii) pārkāpj trešo pušu tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības un komercnoslēpumus, (iv) satur vīrusus vai citas kaitīgas komponentes vai jebkādā citā veidā ir pretrunā ar Privātuma Politiku ([insert site to Privacy Policy]).
3. Pasūtījuma veikšana un apstiprinājums Platformā
3.1. Platforma ļauj Klientam noslēgt daudzfunkcionālo drukas ierīču, printeru un/vai programmatūras (turpmāk tekstā - "Produkti") nomas un apkopes līgumu.
3.2. Ņemot vērā Produktu tehniskās specifikācijas, atbilstošās iespējas, drukas apjomu, kas ir norādīts Platformā, un cenas, Klients izvēlas Produktus, kas visvairāk atbilst viņa prasībām un vēlmēm. Konica Minolta neuzņemas atbildību par Klienta veikto izvēli Platformā. Klientam, uzņemoties risku, ir jāpārbauda Produktu savietojamība ar savām iekšējām IT sistēmām.
3.3. Veicot pasūtījumu Platformā, Klients iesniedz Konica Minolta piedāvājumu, lai noslēgtu nomas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu Līgumu par izvēlētajiem Produktiem. Savstarpējais nomas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu Līgums starp Klientu un Konica Minolta stājas spēkā tikai pēc Konica Minolta apstiprinājuma.
3.4. Piedāvājuma saņemšana vien nenozīmē Konica Minolta apstiprinājumu. Apstiprinājums ir spēkā tikai tad, kad Klients pa e-pastu saņem piekrišanu no Konica Minolta, kur ir skaidri norādīts, ka piedāvājums ir apstiprināts.
3.4.1. Kopā ar Konica Minolta apstiprinājumu Klientam tiek nosūtīts dokuments par drošības depozīta maksājumu. Drošības depozīta summa ir vienāda ar trim RelaxRate pakas nomas maksām.
3.5. Konica Minolta patur tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt, vai apstiprināt Klienta piedāvājumu vai nē. Piedāvājuma noraidīšanas iemesli ir norādīti šī Līguma 2.2. punktā.
3.6. Iesniedzot piedāvājumu, Klients piekrīt šiem vispārīgajiem nosacījumiem.
4. Cenu noteikšana
4.1. Ja vien Līgumā vai tā pielikumos nav noteikts citādi, Klientam ir jāiemaksā Konica Minolta noteiktā depozīta summa 3 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Līguma darbības termiņa beigās depozīta summa tiek atmaksāta Klientam vai pēc vienošanās ieskaitīta kā nomas maksa par pēdējiem 3 nomas mēnešiem.
4.2. Pēc tam, kad Klients ir nomaksājis depozītu, un ja vien Līgumā vai tā pielikumos nav norādīts citādi, Produkti tiek piegādāti uz adresi, ko ir norādījis Klients, 5 (piecu) darba dienu laikā. Klientam ir pienākums nemainīt Produktu atrašanās vietu/uzstādīšanu bez Konica Minolta piekrišanas ne pašam, ne iesaistot trešās puses. Ja Klients vēlas mainīt Produktu atrašanās vietu/uzstādīšanu, viņam par to ir jāinformē Konica Minolta, lai nodrošinātu nepieciešamos tehniskās drošības pasākumus produkta transportēšanai, par to tiek iekasēta papildus maksa.
4.3. Klients maksā mēneša pakalpojumu maksu, kas ietver Līgumā noteikto izdruku skaitu, ja vien īpašajos nosacījumos nav noteikts citādi. Ja Klients pārsniedz iekļauto izdruku apjomu, par katru papildu izdruku tiek iekasēta maksa pēc norādītajiem tarifiem.
4.4. Klients maksā par skenētajiem dokumentiem saskaņā ar katru mēnesi noteiktajām likmēm, ja vien īpašajos nosacījumos nav noteikts citādi. Konica Minolta veic atsevišķu skenēto dokumentu uzskaiti un neiekļauj tos izdruku skaitā.
4.5. Mēneša maksā nav iekļauta pārsūtīšana, dzēšana (ieskaitot pārvietošanas darbus), datu papildināšana, produkta cietajā diska papildu programmatūras atkārtota instalēšana un dzēšana, un par to Konica Minolta izrakstīs atsevišķu rēķinu.
4.6. Mēneša maksā nav iekļauta maksa par papīru, skavām, līmi, PVN vai autortiesībām.
4.7. Puses vienojas, ka Iznomātājam ir tiesības pārskatīt līguma cenas ne biežāk kā 1 (vienu) reizi gadā, ņemot vērā gada inflāciju - patēriņa cenu indeksa (SPCI) gada vidējās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Lai analizētu līguma cenu, tiek izmantots jaunāko patēriņa cenu indekss, ko oficiāli publicējis Latvijas Statistikas departaments un kas publicēts ne vēlāk kā pārskatīšanas dienā.Ja saskaņā ar šajā punktā noteikto līguma cenu pārskatīšanas procedūru patēriņa cenu indeksa izmaiņas ir pozitīvas, Iznomātājam ir tiesības attiecīgi pārrēķināt līguma cenas. Līguma cenas nemainās un netiek pārrēķinātas, ja vidējā SPCI izmaiņa ir negatīva.
4.7.1.Iznomātājs apņemas informēt Nomnieku par Līguma pārrēķinātajām cenām, nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, un Nomnieks apņemas no norādītās dienas veikt norēķinus saskaņā ar Līgumu, pamatojoties uz paziņojumā norādītajām cenām. Nomnieka paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.8. Mēneša maksa ir jāmaksā arī tad, ja Klients faktiski neizmanto Produktus vai tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus.
5. Rēķinu izrakstīšana
5.1. Klientam ir jāapmaksā rēķini 14 kalendāro dienu laikā no to izrakstīšanas dienas. Klientam nav tiesību uz atskaitījumiem vai kompensāciju.
5.2. Klients veic maksājumu, pārskaitot summu uz bankas kontu, ko norādījis Konica Minolta.
5.3. Konica Minolta par katru norādītajā termiņā neapmaksāto rēķina summu ir tiesības pieprasīt Līgumsodu 10% apmērā no nesamaksātās summas, bet ne mazāk kā €50,00, kas tiek uzskatīts par Konica Minolta minimālajiem zaudējumiem, kā arī likumā noteiktos procentus un radušos izdevumus bez atsevišķa brīdinājuma.
5.4. Sūdzības par rēķiniem var iesniegt Konica Minolta uz norādīto e-pasta adresi 5 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma.
5.5. Rēķini tiek nosūtīti uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Ja šāda adrese mainās, Klientam ir nekavējoties jāinformē Konica Minolta.
5.6. Ja Klients pārkāpj saistības, kas ir norādītas Līguma 5.nodaļā, Konica Minolta ir tiesības apturēt saskaņā ar Līgumu sniegtos pakalpojumus līdz brīdim, kad Klients ir izpildījis savas saistības. Pakalpojumu apturēšana neatbrīvo Klientu no Līgumsaistībām.
5.6.1.Ja Klients kavē maksājumu ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Konica Minolta ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu un paņemt atpakaļ iekārtas.
6. Nodošana
6.1. Bez Konica Minolta iepriekšējas rakstiskas piekrišanas klients nevar pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un/vai pienākumus šī Līguma ietvaros trešajai pusei.
6.2. Konica Minolta ir tiesības nodot tiesības un/vai pienākumus šī Līguma ietvaros, tostarp īpašumtiesības uz produktiem, trešajai pusei, kas var likumīgi īstenot visas tiesības, prasības un aizsardzības līdzekļus, kas izriet no šī Līguma.
6.3. Klients atzīst, ka pēc tam, kad viņš ir informēts par tiesībām un/vai pienākumiem šī Līguma ietvaros, (i) viss, kas šajā Līgumā ir paredzēts Konica Minolta interesēs, automātiski attieksies uz trešo pusi, un (ii) klients visus maksājumus veiks trešajai pusei. Klientam nav tiesību uz ieskaitu vai kompensāciju.
6.4. Konica Minolta un/vai trešā puse nosūtīs klientam paziņojumu, kas ir norādīts 6.3. punktā, izmantojot klienta norādīto e-pasta adresi.
7. Piegāde
7.1. Platformā norādītais piegādes termiņš ir orientējošs un nav saistošs. Konica Minolta nekompensē nekādus kavējumus un neatlīdzina bojājumus vai zaudējumus.
7.2. Klients piekrīt, ka Konica Minolta var noslēgt apakšLīgumus par produktu piegādi.
7.3. Klientam ir jāpaziņo Konica Minolta par jebkādām produkta neatbilstībām un/ vai nepiemērotību izmantošanai 3 darba dienu laikā pēc piegādes.
8. Atbildība
8.1. Konica Minolta dara visu iespējamo, ņemot vērā tā spējas un tehniskās iespējas, lai pienācīgi izpildītu savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.
8.2. Konica Minolta uzņemas atbildību un atlīdzina klientam tiešos zaudējumus, kas ir noteikti ar tiesas lēmumu, un neatlīdzina nekādus netiešos zaudējumus (piem., papīra zudums, ienākumu vai peļņas zudums utt.), kas klientam radās šī Līguma pārkāpuma dēļ, kas attiecas uz Konica Minolta.
8.3. Izņemot gadījumus, kad Konica Minolta tīši vai rupji pārkāpj šo Līgumu, visos citos gadījumos Konica Minolta atbildība saskaņā ar šo Līgumu nepārsniedz summu, kas ir līdzvērtīga mēneša maksai, kas ir samaksāta ne vairāk kā 12 mēnešu laikā pirms šāda pārkāpuma rašanās.
8.4. Konica Minolta ir atbrīvots no jebkādas atbildības, kas izriet no apstākļiem, kurus Konica Minolta nevar kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, gadījumos, kad Konica Minolta piegādātājs nepiegādā produktus laikā, Konica Minolta tīkls ir slēgts utt. Konica Minolta nekavējoties informē klientu par šādiem apstākļiem.
8.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par jebkādu ar produktiem saistītu datu uzglabāšanu gan tieši, gan netieši.
8.6. Konica Minolta nav atbildīgs par klienta produktiem vai citu aprīkojumu vai izmantotajiem līdzekļiem (piemēram, klienta tīklu, programmatūru, datoriem utt.). Klients ir par tiem atbildīgs (piem., IP adreses piešķiršana).
9. Īpašumtiesības
9.1. Produkti paliek Konica Minolta vai trešās puses īpašums gadījumos, kas ir norādīti 6.2.punktā.
9.2. Klients produktus neiznomās, nenodos, neuzliks tiem nekādus ierobežojumus vai citādi neapgrūtinās tos.
10. Risks un apdrošināšana
10.1. No brīža, kad produkts tiek piegādāts klientam, klients uzņemas visu risku par produktu bojājumiem un pilnīgu vai daļēju bojāeju līdz produktu atgriešanai Konica Minolta.
10.2. Ja kāda iemesla dēļ klients nevar izmantot daļu vai visus produktus (ieskaitot produkta bojājumus, daļēju zudumu vai nepareizu darbību), klientam ir jāmaksā mēneša maksa par visu Līguma darbības laiku, ja vien Konica Minolta rupji nepārkāpj savas Līgumsaistības.
10.3. Klientam par saviem līdzekļiem ir jāapdrošina produkti ar mantas apdrošināšanas polisi Latvijā strādājošā apdrošināšanas sabiedrībā, kas nosedz zādzību, produkta nozaudēšanu neatkarīgi no iemesla, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ieskaitot jebkādus produktu bojājumus. Pēc Konica Minolta pieprasījuma klientam ir jāsniedz pierādījums tam, ka apdrošināšana(-as) ir spēkā. Pierādījumu nesniegšana dod Konica Minolta tiesības slēgt šādus apdrošināšanas Līgumus par klienta līdzekļiem.
10.4. Ja produkts ir bojāts vai pilnībā nozaudēts, klientam ir nekavējoties jāinformē Konica Minolta, un Konica Minolta organizēs produkta remontu vai daļēju vai pilnīgu nomaiņu par klienta līdzekļiem. Klientam ir tieši jāapmaksā Konica Minolta rēķins par šādu remontu vai daļēju vai pilnīgu nomaiņu. Klientam nav tiesību vienoties ar apdrošināšanas sabiedrību, lai izvairītos no maksājuma vai to kavētu.
10.5. Visi maksājumi, kas apdrošināšanas sabiedrībai ir jāveic saskaņā ar apdrošināšanas Līgumu, ir jāveic tieši Konica Minolta ar nosacījumu, ka Konica Minolta jau nav pilnībā atlīdzināti zaudējumi, kā norādīts 10.4. punktā.
Klienta pienākumi
11.1. Klients piekrīt ekspluatēt produktus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un citiem Konica Minolta noteiktajiem noteikumiem, neizjaukt vai nemaināt atsevišķas detaļas vai komponentes, neremontēt produktus pēc savas iniciatīvas vai ar trešo pušu palīdzību, kā arī uzmanīgi un atbildīgi rīkoties ar produktiem. Klientam ir jāsedz izmaksas par defektu novēršanu, kas ir radušies produkta nepareizas izmantošanas rezultātā.
11.2. Klients piekrīt pieņemt Līgumā un tā pielikumos noteiktos tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus, parakstot darbu pabeigšanas aktu ne vēlāk kā šāda akta iesniegšanas dienā. Ja klients neparaksta aktu noteiktajā termiņā, Konica Minolta ir tiesības vienpusēji parakstīt aktu, norādot, ka klients ir atteicies to parakstīt, un klientam ir jānorēķinās par pakalpojumiem, kas ir norādīti aktā, saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, ko nosaka šis Līgums.
11.3. Klientam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina visi resursi, kas ir nepieciešami produktu pareizai darbībai, kas var ietekmēt viņu datorsistēmu darbību, elektrības padevi, un citi resursi, kas ir nepieciešami produktu pareizai darbībai, izņemot tos resursus, kas nav saistīti ar šī Līguma priekšmetu.
11.4. Klients ir materiāli atbildīgs par produktu aizsardzību. Nozaudēšanas vai bojāejas gadījumā klients atlīdzina atlikušo produktu vērtību. Ja produkts tiek bojāts klienta vainas dēļ (ražotāja norādījumu neievērošana, ļauj veikt remontu nepiederošām personām, neuzmanīga apiešanās ar produktu), klientam ir jāatlīdzina Konica Minolta radušies zaudējumi.
11.5. Klients piekrīt neizmantot produktus papīra naudas, vērtspapīru un citu priekšmetu, kuru pavairošana ir aizliegta ar likumu, pavairošanai. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma Konica Minolta ir jānorāda klienta nosaukums un adrese, kā arī produktu sērijas numuri, kā arī jāsniedz cita pieprasītā informācija.
11.6. Klients var izmantot produktus tikai saviem uzņēmējdarbības mērķiem, un viņam nav tiesību nodot apakšnomā, gūt peļņu vai citādi komerciāli gūt labumu no produktiem vai atsevišķām to daļām.
11.7. Aizliegts izvest produktus ārpus Latvijas Republikas robežām.
11.8. Uz klientu attiecas šādi pienākumi, kas ir saistīti ar Platformas lietošanu:
a) aizsargāt un neizpaust piekļuvi Platformas datiem;
b) nekavējoties ziņot Konica Minolta par jebkādu nesankcionētu piekļuves datu izmantošanu. Tas attiecas arī uz jebkuru citu ļaunprātīgas izmantošanas risku, par kuru klientam kļūst zināms, un jebkādiem draudiem Platformas datu drošībai un integritātei;
c) nodot produktu vai pakalpojumus, ko piedāvā Platforma, trešām pusēm Platformā;
d) pirms jebkādu datu ievietošanas vai nosūtīšanas uz Platformu pārbaudīt, vai nav vīrusu vai citu kaitīgu komponenšu. Klientam šim nolūkam ir jāizmanto atbilstoša līmeņa antivīrusu programmatūra;
e) nepārsūtīt, neapstrādāt, neuzglabāt un neizplatīt nekādu nelikumīgu, amorālu, seksuāla rakstura, aizskarošu vai vardarbību veicinošu saturu, izmantojot Platformu.
11.9. Klients atbrīvo Konica Minolta no jebkādām prasībām, ko trešās puses var celt pret Konica Minolta par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem Platformā, ko izraisīja klienta darbības (vai ar klienta piekrišanu). Ja klients uzzina par tiešu šāda pārkāpuma risku, klientam ir nekavējoties jāinformē Konica Minolta.
12. Līguma derīgums un izbeigšana pirms termiņa beigām
12.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir derīgs uz laiku, kas ir noteikts Līgumā, ko aprēķina no produkta uzstādīšanas brīža. Pēc tā darbības beigām klientam ir jāorganizē produktu atgriešana saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem.
12.2. Klients skaidri un neatsaucami apliecina, ka atsakās no tiesībām pagarināt šo Līgumu. Puses skaidri vienojas un abas apzinās, ka šis Līgums tiks izbeigts noteiktā termiņa pēdējā dienā, ja nomas termiņš netiek pagarināts saskaņā ar šo Līgumu vai ar pušu atsevišķu vienošanos.
12.3. Ja Līgums tiek noslēgts mēneša 5. datumā vai pirms tā, pirmā pilna nomas maksa tiks maksāta par šo mēnesi, kas iezīmē nomas termiņa sākumu. Ja nomas termiņš sākas pēc mēneša 5.datuma, pirmā pilna nomas maksa tiks maksāta par nākamo mēnesi, un maksa par kārtējo mēnesi tiks aprēķināta proporcionāli produkta lietošanas dienām.
12.4. Konica Minolta ir tiesības izrakstīt proporcionālu mēneša maksas rēķinu par dienām no produkta uzstādīšanas datuma līdz Līguma spēkā stāšanās mēneša pirmajai dienai.
12.5. Izņemot gadījumus, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līgums zaudē spēku, beidzoties nomas un tehniskā nodrošinājuma periodam, ko klients izvēlējās Platformā (saskaņotajam periodam) un ko apstiprināja Konica Minolta.
12.6. Ja produktu uzstādīšana tiek kavēta vai atlikta klienta vainas dēļ, rēķini tiks izrakstīti dienā, kad uzstādīšana būtu pabeigta bez kavēšanās.
12.7. Klientam ir tiesības bez iemesla izbeigt šo Līgumu pirms saskaņotā Līguma termiņa beigām, par to paziņojot Konica Minolta ierakstītā vēstulē vai nosūtot e-pasta ziņojumu uz support.eshop@konicaminolta.lv ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš un samaksājot kompensāciju, kas ir vienāda ar depozīta maksu, ko iemaksājis klients.
12.8. Klients, kurš atsakās pieņemt produktus pēc tam, kad Konica Minolta ir informējusi par saistību neizpildi, izdara būtisku Līguma pārkāpumu, kā rezultātā tiek izbeigts šis Līgums, un klientam ir jāmaksā kompensācija, kas ir norādīta šī Līguma 12.7.punktā, kā arī jākompensē produktu glabāšana un citi izdevumi, kas ir saistīti ar Līguma izbeigšanu.
12.9. Jebkurā gadījumā pēc Līguma izbeigšanas pēc klienta iniciatīvas bez Konica Minolta vainas vai klienta vainas, samaksātais depozīts paliek pie Konica Minolta. Puses vienojas, ka tie ir minimālie Konica Minolta zaudējumi.
12.10. Pēc Līguma darbības beigām vai pēc tam, kad kāda no pusēm izbeidz Līgumu pirms tā termiņa, klients piekrīt pilnībā norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem līdz Līguma beigām.
12.11. Konica Minolta un klientam vienmēr ir tiesības pilnībā vai daļēji apturēt savas saistības (tostarp tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus) vai nekavējoties izbeigt Līgumu bez tiesvedības, ja otra puse rupji pārkāpj Līgumu un pārkāpums netiek novērsts 10 darba dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas dienas.
12.12. Konica Minolta un klientam vienmēr ir tiesības nekavējoties pilnībā vai daļēji izbeigt šo Līgumu bez tiesvedības un bez atlīdzības viens otram, ja (i) otra puse ir ierosinājusi maksātnespējas vai restrukturizācijas procesu, (ii) otra puse ir pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek pārstrukturēta, (iii) otra puse pārtrauc savu uzņēmējdarbību vai būtisku tās daļu, (iv) otra puse ir maksātnespējīga.
12.13. Ja Konica Minolta izbeidz Līgumu, pamatojoties uz 12.12.punktu, tam ir tiesības pieprasīt no klienta kompensāciju saskaņā ar 12.7.punktu.
13. Trešo pušu maksājumi
13.1. Ja klients norāda, ka saskaņā ar šo Līgumu maksājamie rēķini ir jānosūta trešai pusei, tas neatbrīvo klientu no pienākuma norēķināties šī Līguma ietvaros, un klients ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu.
14. Autortiesību izņēmums
14.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības un/vai nemateriālā vērtība, kas izriet no klienta produktu (ieskaitot programmatūru) lietošanas, likumīgi kļūst par Konica Minolta īpašumu. Klients apņemas šīs tiesības nodot Konica Minolta bez papildu maksas vai izdevumu atlīdzināšanas.
14.2. Platformas un tās satura intelektuālā īpašuma tiesības pieder tikai Konica Minolta Business Solutions Inc., Japāna.
15. Produktu un toneru atgriešana
15.1. Pēc šī Līguma darbības termiņa beigām klientam ir nekavējoties jāatgriež Konica Minolta produkti tādā stāvoklī, kādā tie tika saņemti, ņemot vērā normālu nolietojumu regulāras lietošanas dēļ.
15.2. Klientam par papildu maksu ir tiesības atgriezt Konica Minolta tukšās tonera kasetnes, cilindrus un attīstītājus, savukārt Konica Minolta apņemas pienācīgi likvidēt atgrieztos materiālus. Likvidācijas maksa ir EUR 2,00 par kg bez PVN. Konica Minolta par papildu maksu var arī sniegt speciālus konteinerus pārstrādei un atgriešanai.
15.4. Mēneša maksa ir jāmaksā līdz produkti tiek pilnībā atgriezti Konica Minolta.
16. Datu aizsardzība
16.1. Ciktāl saskaņā ar šo Līgumu sniegtie pakalpojumi ietver personas datu apstrādi, ko klienta vārdā veic Konica Minolta, Konica Minolta rīkojas kā datu apstrādātājs, un klients piekrīt publicētajam datu apstrādes Līgumam (VDAR).
16.2. Ja klients apstrādā personas datus, izmantojot Platformu, viņš ir atbildīgs par likumīgām tiesībām to darīt saskaņā ar spēkā esošiem datu aizsardzības tiesību aktiem, un pārkāpuma gadījumā klients atlīdzina Konica Minolta jebkādus zaudējumus, kas ir radušies Konica Minolta vai trešajām pusēm.
17. Tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi
17.1. Šī Līguma darbības laikā Konica Minolta sniedz šādus atlasītus tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus produktiem:
a) produkta remonts, ja produkts nedarbojas ne klienta vainas dēļ,
b) produkta regulēšana,
c) regulāra produkta attālināta diagnostika, izmantojot attālinātās uzraudzības sistēmu, ja attālinātās uzraudzības sistēma ir paredzēta Līgumā,
d) periodiski produkta programmaparatūras atjauninājumi, plānota produkta profilaktiskā tīrīšana,
e) savlaicīga ritošo daļu nomaiņa,
f) palīgmateriālu, tostarp tonera, piegāde (papīra piegāde nav iekļauta Līguma tvērumā). Par papildu toneri, ko piegādā Konica Minolta, kas klientam ir nepieciešams drukāšanai ar lielāku pārklājumu nekā noteikts ir Līgumā, klients maksā atsevišķi saskaņā ar atsevišķiem PVN rēķiniem;
g) vienreizējas apmācības personālam, kas strādā ar produktu,
h) skenēšanas funkciju konfigurēšana 5 (piecās) darbstacijās,
i) konsultācijas un palīdzība pa tālruni,
j) produkta draiveru instalēšana un konfigurēšana.
17.2. Visus tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus Konica Minolta sniedz darba laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 darba dienās, ja vien puses nevienojas citādi.
17.3. Saskaņā ar šo Līgumu Konica Minolta nesniedz noteiktus tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus, tomēr puses var vienoties par to iekļaušanu par papildu samaksu: visus pakalpojumus, kas ir nepieciešami klienta nepareizas vai neparastas produkta lietošanas dēļ, tostarp, bet ne tikai, pārkāpjot šī Līguma 11. punktā noteiktās saistības, pakalpojumus, kas ir saistīti ar izmaiņām klienta IT sistēmās vai tīklā, piemēram, serveru maiņa, sistēmas programmatūras atjaunināšana, interneta pakalpojumu sniedzēju maiņa, novirzes no minimālajām tehniskajām prasībām, pieslēgšana neatpazītām vai neapstiprinātām ārējām ierīcēm un līdzīgi, visus tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus, kas tiek sniegti ārpus darba laika, kas ir no plkst. 8:00 līdz 17:00 darba dienās.
17.4. Produktu piegāde ietver bezmaksas pamata apmācības. Papildu apmācības var tikt organizētas pēc klienta pieprasījuma par samaksu pēc atsevišķas vienošanās.
17.5. Ja Konica Minolta kavējas sniegt tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus klienta vainas dēļ, klients segs ar to saistītos zaudējumus.
17.6. Ja ir noteikts Līgumā, produktu uzstādīšanas laikā Konica Minolta instalē OCR Cloud programmatūru, kas ļauj konvertēt papīra dokumentu rediģējamā elektroniskā dokumentā. Konvertējamo A4 formāta dokumentu daudzums ir noteikts speciālajos Līguma nosacījumos un ir iekļauts Līguma cenā.
17.7. Ja drukāšanas darbības traucējumus izraisa tehniskas un programmatūras problēmas ar klienta datoru vai tīklu, piemēram, maršrutētāju maiņa, IP adreses maiņa, operētājsistēmas atjaunināšana, e-pasta pakalpojumu sniedzēja maiņa un citi, klients ir atbildīgs par to novēršanu par saviem līdzekļiem. Pēc klienta pieprasījuma un sniedzot nepieciešamo informāciju (piemēram, pasta servera adrese, pastkastes pieteikšanās dati, interneta pakalpojumu sniedzēja DNS, iespēja veikt instalēšanas procedūras datorā, ja lietotājam nav šo tiesību utt.), Konica Minolta par papildu maksu var nodrošināt drukāšanas un/vai skenēšanas problēmu atrisināšanu, ko ir izraisījušas tehniskas un programmatūras problēmas ar klienta datoru vai tīklu.
17.8. Klienta datora operētājsistēmu un programmatūras uzstādīšana, konfigurēšana un atjaunināšana nav iekļauta šī Līguma darbības tvērumā.
17.9. Konica Minolta savlaicīgi nomaina visas nolietotās vai nepareizi strādājošās produkta detaļas un apgādā klientu ar nepieciešamajiem materiāliem, izņemot papīru. Visas nomainītās nolietotās detaļas paliek Konica Minolta īpašumā.
17.10. Konica Minolta nodrošinātos palīgmateriālus drīkst izmantot tikai nomātiem produktiem.
17.11. Veicot produkta tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu, šī pakalpojuma laikā veiktās pārbaudes izdrukas netiek ieskaitītas, un klients par tām nemaksā, ja tās ir atbilstoši atzīmētas darba ziņojumā.
18. Programmatūra
18.1. Ja klients izvēlas Platformā piedāvāto programmatūru, Konica Minolta piešķir ekskluzīvu un nenododamu licenci šīs programmatūras lietošanai. Šajā Līgumā "lietošana” nozīmē programmatūras uzstādīšanu, pārsūtīšanu, instalēšanu, atvēršanu, palaišanu vai skatīšanu.
18.2. Konica Minolta un/vai Konica Minolta licences devēji patur visas īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz šo programmatūru.
18.3. Klients izmantos programmatūru tikai saviem uzņēmējdarbības mērķiem. Jebkurā gadījumā klientam ir aizliegts ļaut trešajām pusēm izmantot programmatūru, pārdot, iznomāt, izsniegt apakšlicenci vai citādi nodot to trešajām pusēm. Klients atturas no jebkādām darbībām, kas ietver programmatūras pārveidošanu, translāciju, pārveidošanu citā programmēšanas valodā, integritātes pārkāpšanu, dekompilēšanu, rekonstruēšanu, vai neļauj trešajām pusēm veikt kādu no šīm darbībām.
18.4. Klients piekrīt izmantot programmatūru saskaņā ar licencēm un/vai lietošanas noteikumiem, kas ir norādīti produkta ekrānā programmatūras instalēšanas laikā (galalietotāja licences Līgums).
18.5. Konica Minolta piegādā programmatūru "tādu, kāda tā ir” un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz programmatūras piemērotību kādai konkrētai lietošanai.
19. Programmatūras uzturēšana
19.1. Ja klients izvēlas Platformā piedāvāto programmatūru, mēneša maksā ietilpst arī programmatūras uzturēšana šī Līguma darbības laikā.
19.2. Programmatūras uzturēšana saskaņā ar nosacījumiem, kas ir noteikti šajā nodaļā, nozīmē, ka Konica Minolta nodrošinās klientam programmatūras atjauninājumus un novērsīs programmatūras darbības traucējumus, ciktāl šādi traucējumi ir attiecināmi uz Konica Minolta vai tās licences devējiem.
19.3. Konica Minolta nav pienākums uzstādīt atjauninājumus vai novērst programmatūras darbības traucējumus, kas ir saistīti ar klientu. Par šādiem pakalpojumiem ir jāmaksā atsevišķi.
19.4. Konica Minolta neuzņemas atbildību par sekām, ja klients atsakās instalēt programmatūras atjauninājumus vai uzlabojumus. Konica Minolta arī nav atbildīgs par sekām, ja netiek ievēroti tehniskie ieteikumi.
20. Nobeiguma nosacījumi
20.1. Šo Līgumu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti.
20.2. Visi strīdi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar to, tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar  Latvijas tiesību aktiem.
20.3. Klients apstiprina, ka izmanto Platformu un noslēdz šo Līgumu uzņēmējdarbības nolūkos.
20.4. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem tiks atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību. Šāds spēkā neesošs nosacījums tiks aizstāts ar citu nosacījumu, kas ir vistuvāk spēkā neesošajam nosacījumam un visvairāk atbilst šī Līguma mērķiem, ar abu pušu rakstveida vienošanos.
20.5. Šī Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja abas puses skaidri elektroniski vai rakstiski sniedz savu piekrišanu.
20.6. Puses vienojas, ka šis Līgums ir noslēgts un uz to attiecas tiesību normas, kas reglamentē nomas attiecības, jo nomas priekšmets ir šī Līguma būtiska un dominējoša iezīme. Produkta tehniskā nodrošinājuma nosacījumi ir iekļauti šajā Līgumā tikai tehnisku iemeslu dēļ, lai parakstītu vienu kopīgu dokumentu (šo Līgumu), tomēr tie ir skaidri nodalīti no produkta nomas.
21. Tiesības atteikties no tiešās tirgvedības
21.1 Ja Klients nepiekrīt saņemt ziņojumus, piedāvājumus vai informāciju par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem no Konica Minolta uz Klienta norādīto kontaktinformāciju, Klientam ir pienākums informēt Konica Minolta, rakstot uz e-pastu support.eshop@konicaminolta.lv.