Preču garantijas apkalpošana


KONICA MINOLTA garantē, ka tās biroja un profesionālo iekārtu izstrādājumi ir kvalitatīvi un juridiskajām personām piešķir 12 mēnešu ilgu garantiju.

Lietotām iekārtām piedāvajam  3-6 mēnēšu garantiju​. 

 
Garantijas periods sākas no preces iegādāšanās datuma.
 
Ja garantijas periodā noskaidrojas jebkāds izstrādājuma defekts, vai šī iemesla dēļ izstrādājums slikti darbojas, tas remontējams bez maksas, savukārt visas brāķētās vai sabojātās detaļas bez maksas samaināmas pret jaunām.
 
Garantija netiek piemērota ekspluatācijas materiāliem un dilstošajām detaļām, kam ir savi resursi (piem., tonera kasetne, cilindrs / attēla pārneses mezgls, nesējpulveris, attēla pārnesošais rullis / lenta, eļļošanas rullis / lenta, atkritumu tvertne u. c.)


Garantija netiek piemērota un bezmaksas remonts netiek veikts šādos gadījumos:
 • ja izstrādājumam ir mehāniski bojājumi;
 • ja bojājums ir radies klienta vai lietotāja vainas dēļ;
 • ja iekārtas uzstādīšanu nav veicis autorizēts servisa pārstāvis, ja vien ražotājs neparedz citādi un iekārta ir piemērota tā, lai lietotājs to varētu uzstādīt pats;
 • ja garantijas laikā prece netika remontēta KONICA MINOLTA autorizētā servisa centrā vai remonti un apkalpošana veikta pie neautorizēta servisa veicēja;
 • ja ir mainīta izstrādājuma iekšējā vai ārējā konstrukcija;
 • ja bojājums ir radies nelikumīgas preces lietošanas dēļ;
 • ja tiek izmantoti neoriģinālie izejmateriāli*;
 • ja bojājums ir radies ekspluatējot preces neatbilstošos apstākļos (piem., neatbilstoša temperatūra, mitrums, putekļainums);
 • ja prece ir sabojājusies stihisku nelaimju vai trešo pušu dēļ.

Šie darbi nav uzskatāmi par garantijas apkalpošanu (pakalpojums ir maksas):
 • preču transportēšana vai inženiera ierašanās, ja iekārtas svars ir līdz 15 kg;
 • iekārtas profilaktiskā tīrīšana;
 • palīgmateriālu un dilstošo detaļu nomaiņa;
 • iekārtas darba režīmu, iestatījumu maiņa, lietotāja funkciju programmēšana, draiveru ievietošana u. c.;
 • programmatūras ierīkošana un pielāgošanu.

 


* KONICA MINOLTA neoriģinālo palīgmateriālu izmantošana pati par sevi garantijas spēkā esamību neatceļ. Taču KONICA MINOLTA vai viņu pilnvaroto partneru tehniskajos centros konstatējot, ka izstrādājums vai iekārta nedarbojas, darbojas nekvalitatīvi, vai ir sabojāts neoriģinālo materiālu izmantošanas dēļ, garantija nav spēkā un bezmaksas garantijas remonts nav veicams.