Konica Minolta

Latvia

 • Latvijas

Giving Shape to Ideas

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Paziņojums par personas datu aizsardzību (uz 25.05.2018.)

Ar turpmāk sniegto informāciju vēlamies Jūs informēt par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. 

Par datu apstrādi atbildīgais pārzinis un uzņēmuma datu aizsardzības speciālists

Pārzinis saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (EU-Datenschutzgrundverordnung, saīs. DSGVO) 4. panta 7. daļu ir:

„UAB Konica Minolta Baltia“ filiāle 
Latvijā Mūkusalas iela. 42E
LV-1004, Rīga
Latvija
Tālr.: +371 67491149
e-pastsoffice(at)konicaminolta.lv

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, lūdzam jebkurā laikā vērsties pie mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālista:

Dr. Frederīke Rēkere (Frederike Rehker)
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
tālrunis: +49 (0)511 7404-0
e-pasts: dataprotection(at)konicaminolta.lt

Jūsu tiesības

Attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, Jums ir šādas tiesības:

 • pieprasīt informāciju par apstrādājamo datu kategorijām, apstrādes nolūkiem, Jūsu datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kā arī par paredzēto laikposmu, cik ilgi dati tiks glabāti (Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pants);
 • pieprasīt nepareizu, respektīvi, nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu (Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 16. pants);
 • Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. panta ietvaros pieprasīt datu dzēšanu, īpaši, ja personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, proti, tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai Jūs esat atsaucis piekrišanu apstrādei vai iebildis pret apstrādi;
 • pastāvot priekšnoteikumiem saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantu, pieprasīt ierobežot datu apstrādi, ja dzēšana, piemēram, nav iespējama vai arī ja pienākums dzēst datus ir apstrīdams;
 • datu pārnesamības saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20. pantu ietvaros saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus esat sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nepieciešamības gadījumā nosūtīt citam pārzinim;
 • balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, iebilst pret savu personas datu apstrādi (Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. pants);
 • jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu (Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 7. panta 3. daļa); tas attiecas arī uz piekrišanas atsaukšanu, ko esat mums sniedzis vēl pirms Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā;
 • saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 77. pantu iesniegt sūdzību par datu apstrādi kompetentajā uzraudzības iestādē.

Personas datu vākšana mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumam

Ja Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni tikai informatīvos nolūkos, proti, ja Jūs nereģistrējaties vai nesniedzat mums informāciju citā veidā, mēs vācam tikai tos personas datus, ko Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma nosūta mūsu serverim. Šie dati ir tehniski nepieciešami, lai tīmekļa vietne varētu tikt Jums parādīta. Vēl šie dati ir tehniski nepieciešami, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes stabilitāti un drošību. (Tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f. punkts).

 • IP adrese
 • Pieprasījuma datums un laiks
 • Valsts, no kuras saņemts pieprasījums
 • Pieprasījuma saturs (konkrētā lapa)
 • Piekļuves statuss / HTTP protokola atgrieztais kods
 • Tīmekļa vietne, no kuras saņemts pieprasījums
 • Tīmekļa pārlūkprogramma
 • Operētājsistēma un grafiskā lietotāja saskarne
 • Pārlūkprogrammas valoda un versija
 • Nosūtīto datu apjoms
 • Laika joslu starpība pēc Grīnvičas laika (GMT)

Dažus no mūsu tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem ir iespējams sniegt tikai tad, ja mēs varam ar Jums sazināties. Līdz ar to tas, vai Jūs varat saņemt šos pakalpojumus, ir atkarīgs no tā, ka Jūs mums paziņojat konkrētus personas datus, proti, kontaktinformāciju. Mēs vācam, izmantojam un apstrādājam šos datus tikai tādā mērā, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu Jums iespēju saņemt šo pakalpojumu. Pēc sazināšanās ar mums, izmantojot e-pastu vai aizpildot veidlapu, Jūsu paziņotie dati (Jūsu e-pasta adrese, kā arī cita Jūsu brīvprātīgi sniegta informācija, piemēram, Jūsu uzvārds / tālruņa numurs) tiek saglabāti, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu un nepieciešamības gadījumā sniegtu Jums atbildes uz jautājumiem. Kad vairs nav nepieciešamas saglabāt Jūsu datus, tie tiek dzēsti. Gadījumā, ja likums paredz datu uzglabāšanu, mēs ierobežojam datu apstrādi. Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f. punkts.

Apstrādes nolūki, tiesiskais pamats un glabāšanas laiks

Ja mēs Jūsu personas datu apstrādei pieprasām Jūsu piekrišanu, tas notiek, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma a. punktu. Ja Jūsu personas datu apstrāde nepieciešama ar Jums noslēgta līguma izpildei vai darbībām, kas veicamas pirms līguma noslēgšanas un, kas tiek veiktas pēc Jūsu pieprasījuma, datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma b. punkts. Gadījumos, kad personas datu apstrāde nepieciešama mums uzliktu juridisku saistību izpildei, apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma c. punkts. Ja personas datu apstrāde nepieciešama, lai ievērotu mūsu uzņēmuma vai kādas trešās personas likumīgās intereses, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f. punkts.

Ja vien nav norādīts atsevišķi, mēs dzēšam personas datus vai ierobežojam to apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. un 18. pantu. Parasti mēs apstrādājam un saglabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu likumā un līgumos noteikto saistību izpildei. Dati, kas pēc to izmantošanas atbilstoši nolūkam vairs nav nepieciešami, tiek regulāri dzēsti, ja vien nav nepieciešama to turpmāka pagaidu apstrāde, ko nosaka citi tiesību akti. 

Lai izvairītos no maksājumu neveikšanas, mēs atsevišķos gadījumos, nepieciešamības gadījumā pirms līguma noslēgšanas un līguma izmaiņu veikšanas ietvaros, veicam maksātspējas pārbaudi, ja sniedzam pakalpojumus, kas apmaksājami vēlāk. Veicot maksātspējas pārbaudes, mēs aizsargājamies no maksājuma saistību neizpildes. Ar datu analīzi (scoring) vai profilēšanu (profiling) mēs novērtējam, vai klienti pildīs savas ar līgumu noteiktās maksājuma saistības, aprēķinātās vērtības palīdz mums pieņemt lēmumu. Analīzes pamatā ir atzītas matemātikas un statistiskās metodes. Datus par maksātspēju mēs glabājam 365 dienas.

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā kā parastu datni, ar kuras palīdzību serveris var identificēt lietotāju, saņemot konkrētu informāciju. Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu tiek dzēsta pēc tam, kad tiek beigta tīmekļa vietnes apskate (tā saucamās sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes paliek Jūsu datorā un palīdz mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu nākošās tīmekļa vietnes apskates laikā (pastāvīgās sīkdatnes). Noklikšķinot uz šīs saites, Jūs varat apskatīt mūsu izmantotās sīkdatnes un glabāšanas laikus. Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumos Jums ir iespējams bloķēt visas sīkdatnes vai arī tikai tādas, kas saņemtas no trešajām personām (tā saucamās trešo personu sīkdatnes). Tomēr līdz ar izmaiņām pārlūkprogrammas iestatījumos var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat tikt liegta piekļuve tai. 

Jūsu datu saņēmējs

Mēs nepārdodam lietotāju datus vai nenododam tos citām personām. Datu nodošana trešajām personām, kas nav norādīta paziņojumā par datu aizsardzību, notiek tikai tad, ja tas ir nepieciešams pieprasītā pakalpojuma sniegšanai. Lai sniegtu mūsu pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar sadarbības partneriem. Sadarbības partneri sniedz Jums pakalpojumus, uzņemoties atbildību, un saskaņā ar mums noslēgto līgumu. Jūs varat pasūtīt šos pakalpojumus un piekrist sadarbības partnera piesaistei vai arī piesaistīšana notiek, saņemot atļauju. Vēl mēs sadarbojamies ar apstrādātājiem saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantu, bez citām jomām tirgvedības, informācijas tehnoloģijas, tirdzniecības, loģistikas un personāla vadības jomās. Apstrādātājus mēs izvēlamies ļoti rūpīgi. Gadījumos, ja datu apstrādi veic apstrādātājs, mēs joprojām esam atbildīgi par Jūsu datu aizsardzību. Citos gadījumos mēs nododam datus tos pieprasošām valsts iestādēm, tomēr tas notiek tikai tad, ja pastāv likumīgs pamats, piemēram, tiesas lēmums.

Mani dati tiek apstrādāti šādi:

Parasti mēs apstrādājam Jūsu datus Vācijā un Eiropas teritorijā (ES/EEZ). Īpaši retos izņēmuma gadījumos Jūsu datu apstrāde var notikt valstīs, kas neietilpst Eiropas Savienībā (tātad tā saucamajās trešajās valstīs), tomēr tas notiek tikai tad, ja Jūs esat sniedzis atļauju, to paredz likums vai arī tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sniegt Jums pakalpojumu. Ja šajos izņēmuma gadījumos dati tiek apstrādāti trešajās valstīs, tas notiek, ja tiek nodrošināti konkrēti drošības pasākumi (tātad, ja pastāv Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību vai atbilstošu drošības garantiju pastāvēšanas gadījumā, Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 44. pants un divi nākamie panti).

Reklāma / sekošana (tracking)

1.Web Analytics:

   a) Piwik izmantošana

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota analīzes platforma Piwik – atvērtā koda (open source) lietotne tīmekļa statistikas ģenerēšanai. Piwik izmanto tā saucamās sīkdatnes, teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt Jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē. Ar sīkdatnēm iegūtā informācija par Jūsu interneta piedāvājuma izmantojumu tiek saglabāta mūsu serverī Vācijā. Šī tīmekļa vietne izmanto Piwik ar paplašinājumu AnonymizeIP. Šādi uzreiz pēc apstrādes un pirms tās saglabāšanas notiek IP adreses anonimizācija, padarot neiespējamu apmeklētāja identificēšanu. Mēs neapvienojam Piwik iegūtos datus ar citiem datiem, ko esam savākuši. Jums ir iespējams bloķēt sīkdatnes, izdarot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr vēlamies norādīt, ka līdz ar izmaiņām pārlūkprogrammas iestatījumos var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām. Vēl Jums ir iespējams atslēgt Piwik, uzklikšķinot uz saites un instalējot sīkdatni, kas paredzēta Piwik atslēgšanai. Papildu informāciju par pakalpojuma sniedzēja – trešās personas datu aizsardzību skatīt: http://piwik.org/privacy/policy. Piwik izmantošanas tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f. punkts.

   b) Google Analytics izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, “Google Inc.” (turpmāk Google) tīmekļa analīzes dienestu. Google Analytics izmanto tā saucamās sīkdatnes, teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā, ļauj analizēt Jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē. Ar sīkdatni saņemtā informācija par Jūsu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu parasti tiek pārnesta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Gadījumā, ja šajā tīmekļa vietnē tiek aktivizēta IP adreses anonimizācija, Google pirms tam saīsina Jūsu IP adresi Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstu teritorijā. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta uz serveri ASV un tur saīsināta. Tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, sagatavotu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitātēm un sniegtu tīmekļa vietnes operatoram citus ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Google Analytics no Jūsu pārlūkprogrammas iegūtā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Jums ir iespējams novērst sīkdatņu saglabāšanu, izdarot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr vēlamies norādīt, ka līdz ar izmaiņām pārlūkprogrammas iestatījumos var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām. Vēl Jums ir iespējams novērst sīkdatnes iegūto datu par Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu (ieskaitot Jūsu IP adresi) apkopošanu un Google veikto šo datu apstrādi, lejupielādējot un instalējot šo tīmekļa pārlūkprogrammas spraudni http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu anonymizeIP(). Šādi IP adreses tiek apstrādātas saīsinātā veidā, padarot neiespējamu apmeklētāja identificēšanu. Tiklīdz par Jums savāktie dati ļauj Jūs identificēt, šī iespēja tiek izslēgta, nekavējoties dzēšot datus.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes izmantojumu. Ar iegūto statistiku mēs varam uzlabot mūsu piedāvājumu un veidot to interesantāku Jums kā tīmekļa vietnes lietotājam. Izņēmuma gadījumiem, kad personas dati tiek sūtīti uz ASV, Google darbību regulē ES un ASV neformāla vienošanās par datu aizsardzību (EU-US-Privacy Shield), skatīt https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pakalpojuma sniedzēja – trešās personas informācija: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublina (Dublin) 4, Īrija (Ireland)

Papildu informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību skatiet 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Google Analytics izmantošanas tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f. punkts.

   c) Google Adwords un remārketinga izmantošana

Mēs izmantojam Google Adwords piedāvājumu, lai ar reklāmas līdzekļu (tā saucamā Google reklāma) palīdzību citās tīmekļa vietnēs pievērstu uzmanību mūsu pievilcīgajiem piedāvājumiem. Šos reklāmas līdzekļus Google nodrošina, izmantojot tā saucamo Ad Server. Tiek izmantotas Ad Server sīkdatnes, kas ļauj izvērtēt veiktspējas parametrus (piemēram, ad Impressions, clicks vai conversions). Šādi mēs varam noskaidrot, cik sekmīgi ir atsevišķie reklāmas pasākumi. Ja Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, uzklikšķinot uz Google reklāmas, Google Adwords saglabā sīkdatni Jūsu datorā. Šajā sīkdatnē tiek saglabāti analītiskie parametri (unikālais sīkdatnes ID, ad Impressions biežums (frequency), pēdējais parādījums (impression), opt-out-information (iezīmējums, ka lietotājs vairs nevēlas tikt uzrunāts). Pēc 30 dienām Google Adwords sīkdatnes parasti vairs nav derīgas. Tām nav jāpalīdz Jūs personiski identificēt. Drīzāk Google Adwords sīkdatnēm ir jāļauj atpazīt Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu. Ja Jūs apmeklējat noteiktas lapas Adwords klienta tīmekļa vietnē, Google un klientam ir redzams, ka Jūs apmeklējāt klienta tīmekļa vietni, uzklikšķinot uz reklāmas. Google mūsu kā Adwords klienta rīcībā nodod statistisku novērtējumu. Ar šo novērtējumu mēs varam noteikt mūsu izmantoto reklāmas pasākumu efektivitāti. Bez minētajiem mēs nesaņemam citus datus, mēs nevaram Jūs identificēt, izmantojot šo informāciju. Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma a. un f. punkts.

Šī tīmekļa vietne strādā arī ar remārketingu. Remārketings, izmantojot informāciju par līdz šim apmeklētām tīmekļa vietnēm, ļauj izvietot Google reklāmas tīklā (Google Display Network) reklāmu mērķtiecīgi un atbilstoši interesēm. Lai vāktu uz remārketingu attiecīgus datus, tiek izmantotas sīkdatnes. Mēs un pakalpojumu sniedzēji – trešā persona, ieskaitot Google, izmantojam sākotnējā pakalpojuma sniedzēja sīkdatnes (piem., Google Analytics sīkdatnes), kombinējot tās ar pakalpojuma sniedzēja – trešās personas sīkdatnēm (piem. DoubleClick sīkdatne), lai, izmantojot informāciju par lietotāja agrākiem apmeklējumiem, ievietotu un uzlabotu reklāmu mūsu tīmekļa vietnē. Ar saglabātajām sīkdatnēm Google iegūst informāciju par lietotāja uzvedību, apmeklējot dažādas tīmekļa vietnes, un izvērtē to. Šādi Google vai pakalpojuma sniedzējs – trešā persona var parādīt “Konica Minolta” reklāmu arī citās tīmekļa vietnēs. Saskaņā ar Google šeit iegūto datu apvienošana ar Jūsu personas datiem, ko Google saglabā nepieciešamības gadījumā, nenotiek un tiek izmantota pseidonimizācija. Ja Jūs nevēlaties, lai Jums tiktu rādīta reklāma, kas izvēlēta atbilstoši Jūsu interesēm, Jūs varat bloķēt sīkdatnes, veicot izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, vai to paziņot Google, uzklikšķinot uz šīs saites: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Papildu informācija par Google datu aizsardzību skatiet: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://services.google.com/sitestats/de.html.

Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma a. un f. punkts.


2. Informatīvais biļetens:

“Konica Minolta” piedāvā klientiem un interesentiem informatīvo biļetenu. Lai to saņemtu, obligāti jānorāda tikai e-pasta adrese. Citu, atsevišķi marķētu datu norādīšana ir brīvprātīga un tiek izmantota, lai uzrunātu Jūs personiski. Pieteikšanās uz informatīvā biļetena saņemšanu notiek, izmantojot tā saucamo double-opt-in metodi. Tas nozīmē, ka mēs pēc Jūsu pieteikšanās nosūtām elektronisko vēstuli uz norādīto e-pastu, lūdzot apstiprināt, ka vēlaties saņemt informāciju. Ja reģistrācija netiek apstiprināta, uzklikšķinot uz elektroniskajā vēstulē nosūtītās saites, Jums nosūtītā saite tiek deaktivizēta un Jūsu dati tiek dzēsti. Ja Jūs piekrītat informācijas saņemšanai, tiek iegūta pieeja šādai informācijai: 

 • jaunumi un informācija par “Konica Minolta” produktiem
 • ekskluzīvi ielūgumi uz pasākumiem, mesēm un tīmekļa semināriem
 • atsauces ziņojumi un veiksmes stāsti
 • informācija par tirgus tendencēm
 • iespēja piedalīties aptaujās par klienta apmierinātību ar pakalpojumiem

Reģistrācijas ietvaros mēs saglabājam Jūsu izmantotās IP adreses, kā arī informāciju par laiku, kad notikusi pieteikšanās un sniegts apstiprinājums. Ja Jūs sniegsiet savu piekrišanu, mēs izvērtēsim informāciju par Jūsu lietotāja uzvedību mūsu tīmekļa vietnē, kā arī mūsu nosūtītā informatīvā biļetena ietvaros un pievienosim Jūsu e-pasta adresei / Jūsu lietotāja profilam mūsu datu bāzē. Vēl mēs saglabājam informāciju par Jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un iestatījumiem Jūsu izmantotajā operētājsistēmā, kā arī informāciju par interneta savienojumu, ar ko Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Ar Jums nosūtīto informatīvo biļetenu mēs saņemsim bez citas informācijas arī apstiprinājumus, par to, ka esat saņēmis un izlasījis informāciju, kā arī informāciju par informatīvajā biļetenā nosūtītajām saitēm, uz kurām Jūs esat uzklikšķinājis. Vēl mēs saglabājam informāciju par to, ko tieši Jūs esat apskatījis mūsu tīmekļa vietnē un kuras lietotnes apmeklējis. Izveidojot personisku lietotāja profilu, mēs vēlamies Jums nodrošināt reklāmu, kas atbilst Jūsu interesēm un optimizēt mūsu tīmekļa vietnes piedāvājumu Jums. 

Mūsu informatīvais biļetens satur informāciju un jaunumus par “Konica Minolta Baltia” un par citiem saistītajiem koncerna uzņēmumiem (“Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH”, “Konica Minolta IT Solutions GmbH”, “Mobotix AG” un “Konica Minolta Sensing Europe B.V.”). 

Jūsu piekrišana saņemt informatīvo biļetenu ir jebkurā laikā atsaucama. 

Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma a. punkts.

Marketo izmantošana

Lai reģistrētu Jūs informatīvā biļetena un informācijas saņemšanai, tiek izmantota programmatūra Marketo. Ar Marketo palīdzību mēs vācam statistikas datus par mūsu tīmekļa piedāvājuma un komunikācijas pasākumu izmantošanu, lai atbilstoši uzlabotu mūsu piedāvājumu, kā arī nodarbotos ar e-pasta mārketingu un veiktu tirdzniecības darbības. Datu apstrāde notiek daļēji automatizēti, ar mērķi izvērtēt konkrētus personiskos aspektus (profilēšana). Marketo iegūst Jūsu IP adresi un izmanto sīkdatnes (teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā, skatīt iepriekš) sekošanai un tīmekļa vietnes izmantojuma analīzei, lai šādi nodrošinātu speciāli lietotājam piemērotu informāciju. Sīkdatņu iegūtā informācija tiek nosūtīta uz Marketo serveri (atrašanās vieta ES/EEZ) un tur saglabāta. Marketo izmanto šo informāciju mūsu uzdevumā, lai izvērtētu, cik reģistrētu personu apmeklē tīmekļa vietni, un sagatavotu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitātēm. Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izdarot attiecīgās izmaiņas savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr šādas pārlūkprogrammas izmaiņas var panākt to, ka Jums nav iespējams izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Izņēmuma gadījumiem, kad personas dati tiek sūtīti uz ASV, Marketo darbību regulē ES un ASV neformāla vienošanās par datu aizsardzību (EU-US-Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vēl bez tā mums ar Marketo ir noslēgts līgums par Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu.

Pakalpojuma sniedzēja – trešās personas informācija: “Marketo Inc.”, 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, ASV. Marketo norādes par datu aizsardzību skatīt: legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/.

Marketo izmantošanas tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f. punkts.

Youtube

Savās tīmekļa vietnēs esam ievietojuši YouTube videoklipus. Tie ir saglabāti www.Youtube.com, tomēr tos var atskaņot tieši no mūsu tīmekļa vietnes. Ievietojot videoklipus mūsu tīmekļa vietnē, esam aktivizējuši paplašināto datu aizsardzības režīmu. Tas nozīmē, ka dati par Jums netiek nosūtīti YouTube, ja Jūs neatskaņojat videoklipus. Ja Jūs atskaņojat videoklipus, dati tomēr tiek nosūtīti YouTube. Vispirms YouTube saņem informāciju, ka Jūs esat apmeklējis attiecīgo mūsu tīmekļa vietnes lapu. Vēl bez tā YouTube var tikt nosūtīti dati, par kuriem mēs neko nezinām. Mums arī nav nekādas ietekmes uz datu nosūtīšanu. Kad esat pieslēdzies YouTube, nosūtītie dati tiks pievienoti informācijai par jūsu lietotāja kontu. Ja Jūs šo datu pievienošanu nevēlaties, Jums jāatslēdzas no YouTube pirms videoklipu atskaņošanas mūsu tīmekļa vietnēs. YouTube saglabā Jūsu datus kā lietotāja profilu un izmanto reklāmas, tirgus izpētes nolūkos un / vai tīmekļa vietnes veidošanai atbilstoši pieprasījumam. Ar šādu novērtēšanu (pat attiecībā uz lietotājiem, kas nav pieslēgušies) reklāmu iespējams orientēt uz pieprasījumu. Jums ir tiesības iebilst pret lietotāju profilu veidošanu, ko Jūs varat darīt, iesniedzot sūdzību tieši YouTube. 

Papildu informāciju par datu vākšanas nolūku, apjomu un to apstrādi Jūs varat saņemt līdz ar YouTube paziņojumu par datu aizsardzību. Tajā Jums būs iespējams saņemt papildu informāciju par savām tiesībām un iestatījumu veikšanas iespējām savas privātās dzīves aizsardzībai: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google apstrādā Jūsu personas datus arī ASV, un tās darbību regulē ES un ASV neformāla vienošanās par datu aizsardzību (EU-US-Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

YouTube videoklipu ievietošanas tiesiskais pamats ir Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f. punkts.