Konica Minolta

Latvia

 • Latvijas

Giving Shape to Ideas

Globālā personas datu aizsardzības politika

KORPORATĪVĀ INFORMĀCIJA

Mums ir svarīgas mūsu klientu domas. Izprotot klientu vajadzības, mēs varam palīdzēt uzņēmumiem tikt galā ar jauniem biznesa izaicinājumiem realizējot idejas, kas sniedz ieguldījumu arī tālākā nākotnes perspektīvā.

NOMAINĪT ATLASES

Globālā personas datu aizsardzības politika

Mēs, "Konica Minolta" grupa, kā augošs globālais uzņēmums, kas darbojas dažādās uzņēmējdarbības jomās, apliecinām, ka mūsu klientu, darījumu partneru, amatpersonu un darbinieku uzticība ir mūsu lielākā vērtība. "Konica Minolta" grupa apliecina arī to, ka mums ir jānodrošina ne tikai labākie produkti un pakalpojumi, bet arī jāatbilst visaugstākajiem standartiem atbilstības un sociālās atbildības jomā.

"Konica Minolta" grupa ir apņēmusies ievērot mūsu klientu, darījumu partneru, amatpersonu un darbinieku privātumu, kā arī aizsargāt mūsu klientu, darījumu partneru, amatpersonu un darbinieku personas datus.


Šīs politikas darbības joma un piemērojamība

Šī politika attiecas uz mums, "Konica Minolta, Inc." ("Konica Minolta") un visiem tās saistītajiem uzņēmumiem ("Grupas uzņēmumiem"), kā arī mūsu amatpersonām un darbiniekiem. "Saistītais" šajā gadījumā nozīmē, ka uzņēmums "Konica Minolta" var tieši vai netieši īstenot šīs politikas pieņemšanu, pamatojoties uz balsu vairākumu, vairākuma vadības pārstāvību vai vienojoties. "Konica Minolta" un Grupas uzņēmumi ("Konica Minolta" grupa) nosaka un piemēro iekšējos noteikumus, piemēram, noteikumus un procedūras, saskaņā ar šo politiku.

Šī politika nosaka "Konica Minolta" grupas datu aizsardzības un datu drošības standartu pamatprincipus un nodrošina atbilstību spēkā esošajiem valsts un starptautiskajiem datu aizsardzības tiesību aktiem visā pasaulē. Tādēļ tā ietver starptautiski atzītus datu aizsardzības principus, kas neaizstāj, bet papildina attiecīgos valsts datu aizsardzības un privātuma tiesību aktus ("Valsts tiesību akti"). Tas nozīmē, ka šīs politikas saturs jāievēro tad, ja nav atbilstošu valsts tiesību aktu vai valsts tiesību akti paredz mazākas prasības nekā šī politika. No otras puses, valsts tiesību aktiem vienmēr ir prioritāte, ja tie nesakrīt ar šo politiku vai tad, ja valsts tiesību aktos ir noteiktas stingrākas prasības nekā šajā politikā.

Šī politika attiecas uz visu personas datu apstrādi. Valstīs, kur juridisko personu dati tiek aizsargāti tādā pašā apjomā kā personas dati, šī politika vienlīdz attiecas arī uz juridisko personu datiem. Šī politika neattiecas uz anonīmiem datiem, piemēram, statistiskiem novērtējumiem vai pētījumiem.


"Konica Minolta" grupas principi personas datu apstrādes jomā

 • Likumīgums, godīgums un caurredzamība
  Personas dati tiks savākti un apstrādāti likumīgā, godīgā un caurredzamā veidā, lai aizsargātu datu subjektu individuālās tiesības.

 • Ierobežojums konkrētam mērķim 
  Personas dati tiks ievākti tikai konkrēti norādītiem un likumīgiem mērķiem, un tie netiks apstrādāti tādā veidā, kas neatbilst ar šiem mērķiem.
   
 • Datu precizitāte / datu aktualitāte
  Personas dati būs precīzi, nepieciešamības gadījumā tie tiks atjaunināti. "Konica Minolta" grupa veiks visus iespējamos pasākumus, lai nekavējoties dzēstu vai izlabotu neprecizitātes.
   
 • Datu ekonomija / datu minimizēšana
  Personas dati būs atbilstoši, būtiski un tikai nepieciešamajā apjomā. Personas dati netiks uzglabāti ilgāk par nepieciešamo laiku.
   
 •  Datu subjektu tiesības
  "Konica Minolta" grupa respektē visu datu subjektu tiesības, tostarp tiesības piekļūt saviem datiem, ierobežot apstrādi vai dzēšanu, kā arī tiesības uz precizitāti. "Konica Minolta" grupa sniegs skaidru un nepārprotamu informāciju par to, kā un kāpēc subjektu dati tiek ievākti un apstrādāti. Komentāri: Apvienot "tiesības uz ~”
   
 • Dzēšana
  Tiks noteikti personas datu uzglabāšanas termiņi. "Konica Minolta" grupa dzēš personas datus, kas vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kādiem tie tika vākti, vai gadījumā, ja tiek atsaukta dotā piekrišana, un nav spēkā cits likumīgs apstrādes mērķis.
   
 • Apstrādes drošība / Datu drošība
  Personas dati tiks apstrādāti drošā veidā. Atbilstoši riskam tiek veikti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nepieļautu neatļautu apstrādi vai izmaiņas, kā arī pārsūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. "Konica Minolta" grupa nodrošinās nemainīgu integritāti, pieejamību, konfidencialitāti un autentiskumu. "Konica Minolta" grupa nodrošinās personas datu apstrādē izmantoto sistēmu un pakalpojumu noturību. Ja noticis negadījums, "Konica Minolta" grupa varēs savlaicīgi atjaunot datu pieejamību un piekļuvi tiem.
   
 • Paredzētā un noklusējuma datu aizsardzība
  "Konica Minolta" grupa īstenos atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tie personas dati, kas ir nepieciešami katram konkrētam apstrādes mērķim. Paredzētās un noklusējuma datu aizsardzības princips tiks ievērots jauno produktu izstrādes laikā.
   
 • Pārskatatbildība
  Visās apstrādes darbībās būs ietverta pārskatatbildība. "Konica Minolta" grupa atbild par atbilstības nodrošināšanu, kā arī varēs to nodrošināt.

"Konica Minolta" grupas datu aizsardzības organizēšana

Katrs "Konica Minolta" grupas uzņēmums ieceļ kvalificētu personu, kas ir atbildīga par iepriekš minēto principu īstenošanu un ievērošanu.