Konica Minolta

Latvia

 • Latvijas

Giving Shape to Ideas

Garantijas nosacījumi

ATBALSTS

Mūsu atbalsts ir daudzpusīgs un plaši pieejams neatkarīgi no tā, pie kura Konica Minolta pārstāvja Jūs vēršaties. Konica Minolta priecāsies Jums palīdzēt!

Garantijas nosacījumi

KONICA MINOLTA visām pārdotajām precēm nodrošina garantiju. Ja garantijas darbības laikā ir konstatēts kāds ražotāja defekts, kura cēlonis ir nekvalitatīvs oriģinālais materiāls vai ražošanas procesa nepilnības iekārtai vai palīgmateriāliem (oriģinālajām tonera kasetnēm, attēla veidošanas ierīcēm un/vai cilindriem, starteriem, attēlu pārnešanas plēvēm / ruļļiem, pulvera atkritumu kasetnēm) un mehāniski dilstošām daļām, tas tiks novērsts bez maksas un visas defektīvās daļas tiks aizstātas ar jaunām, ņemot vērā normālu to nolietošanos. 

Garantija netiek piemērota palīgmateriāliem (tonera kasetnēm, attēla veidošanas ierīcēm un/vai cilindriem, starteriem, attēlu pārnešanas plēvēm / ruļļiem, pulvera atkritumu kasetnēm) un mehāniski dilstošām daļām, kuras nolietojas dabiskā ekspluatācijas rezultātā un nolietojums ir noteikts pēc ražotāja norādītā resursa. Ar šo noteikto garantiju nevar tikt pamatotas un uz tās balstītas nekādas citas tiesības uz iekārtu bojājumu vai trūkumu novēršanu, kā vienīgi tās, kuras noteiktas šajās garantijas saistībās.

Garantija ir spēkā no produkta iegādes datuma. 

Garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

 • Ja ir konstatēts mehānisks ierīces bojājums;
 • Ja defekts ir radies lietotāja vainas dēļ;
 • Ja ir konstatēta KONICA MINOLTA neautorizēta iejaukšanās garantijas termiņa laikā;
 • Ja iekšējā vai ārējā iekārtas konstrukcija ir tikusi mainīta;
 • Ja iekārtas defekts ir radies tās nepareizas izmantošanas dēļ (vairāk informācijas skatīt produkta rokasgrāmatā);
 • Ja ir tikuši izmantoti neoriģinālie izejmateriāli* (veikta uzpilde vai izmantoti alternatīvi izejmateriāli);
 • Ja iekārtas sērijas numurs ir mainīts vai nav salasāms;
 • Ja defekts radies pie iekārtas izmantošanas nepiemērotos apstākļos;
 • Ja defekts radies nepārvaramas varas dēļ.

 

Garantijas saistības neattiecas uz: 

 • Iekārtu daļām un izejmateriāliem, kas darba gaitā vai citā dabiskā veidā nolietojas vai nodilst;
 • Iekārtu bojājumiem, kuru cēlonis ir lietošanas instrukciju neievērošana, lietošana neparedzētā veidā, lietošana neparedzētos darba vai apkārtējās vides apstākļos, pārslodze, kā arī nepareiza apkalpošana vai apkope, lietošanas instrukciju nezināšana neatbrīvo no atbildības par iekārtas bojājumiem;
 • Iekārtu bojājumiem, kuru cēlonis ir piederumu vai rezerves daļu izmantošana, kas nav Konica Minolta ražotāja izgatavotie oriģinālie piederumi vai rezerves daļas; 
 • Iekārtām, kuras ir tikušas pakļautas nesankcionētām izmaiņām, pilnveidojumiem vai pārbūvei; 
 • Neievērojamām iekārtu ārējā apveida un parametru izmaiņām, kas būtiski neietekmē tā vērtību un noderību paredzēto uzdevumu veikšanai.

 

Zemāk uzskaitītas garantijas (maksas) pakalpojumi:

 • Preces transportēšana pēc pirmreizējās iekārtas uzstādīšanas un citi transportēšanas pakalpojumi, kas nav saistīti ar garantijas remontu;
 • Preces profilaktiskā tīrīšana, kas nav saistīta ar preces ražotāja garantijas saglabāšanu;
 • Ekspluatācijas materiālu un rezerves detaļu nomaiņa, kas nav saistīta ar preces ražotāja garantijas saglabāšanu;
 • Produktu darbības režīmu un funkciju uzstādīšana, kas nav saistīta ar preces ražotāja garantijas saglabāšanu;
 • Programmatūras uzstādīšana un konfigurācija, kas nav saistīta ar preces ražotāja garantijas saglabāšanu;

* Neoriģinālo izejmateriālu izmantošana nepārtrauc pašas KONICA MINOLTA iekārtas garantijas saistības. Taču, garantija nav piemērojama, ja KONICA MINOLTA vai arī tās pilnvarotais servisa partneris ir konstatējis, ka ierīce nedarbojas.

Papildus informāciju par garantijas nosacījumiem, saistībām un spēkā esamību konkrētai iekārtai ir iespējams iegūt pieprasot informāciju KONICA MINOLTA servisa centram, iepriekš minot iekārtas seriālo numuru, iegādes datumu un pirkuma dokumenta numuru. 

KONICA MINOLTA SERVISA CENTRS
Mūkusalas iela. 41b, Rīga, Latvija, LV-1004
Elektroniskais pasts: service(at)konicaminolta.lv
Tālr.: +371 67491144; +371 67491145
Fakss.: +371 67491140