Vispārīgā personas datu aizsardzība

Pirms ievērojamo ES datu aizsardzības regulas izmaiņu ieviešanas uzņēmums Konica Minolta Group ir ieviesis savu Vispārīgo personas datu aizsardzības politiku ar mērķi saglabāt vadošo pozīciju šīs jomas pasaules labākās prakses kategorijā.

Šī progresīvā politika ir izsludināta pirms ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) ieviešanas, kas notika 2018. gada 25. maijā. VDAR, kas tiek raksturota kā 20 gadu laikā nozīmīgākā izmaiņa datu aizsardzības regulā, nosaka visaptverošas izmaiņas uzņēmumiem, kas ir dibināti gan ES, gan ārpus ES, un apstrādā ES pilsoņu personas datus. Tādējādi tiek ievērojami palielinātas personu tiesības un aizsardzība.

Lejupielādējiet Vispārīgo personas datu aizsardzības politiku:
Global Personal Data Protection Policy​
 

Vispārīgā personas datu aizsardzības politika

Mēs, uzņēmums Konica Minolta Group, kā augošs starptautisks uzņēmums, kas darbojas vairākās uzņēmējdarbības jomās, apzināmies, ka mūsu klientu, sadarbības partneru, amatpersonu un darbinieku uzticība ir mūsu visnozīmīgākā vērtība. Konica Minolta Group tāpat apzinās, ka mūsu pienākums ir ne vien nodrošināt vislabākos produktus un pakalpojumus, bet arī garantēt augstākos standartus atbilstības un sociālās atbildības jomā.

Uzņēmums Konica Minolta Group ir apņēmies cienīt savu klientu, sadarbības partneru, amatpersonu un darbinieku privātumu un nodrošināt savu klientu, sadarbības partneru, ierēdņu un darbinieku personas datu aizsardzību.
 

Šīs Politikas apjoms un piemērojamība

Šī politika ir saistoša mums, Konica Minolta, Inc. (turpmāk „Konica Minolta”), un visiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem (turpmāk „grupas uzņēmumi”), kā arī mūsu amatpersonām un darbiniekiem. „Saistītais” šajā gadījumā nozīmē, ka Konica Minolta var realizēt šīs Politikas ieviešanu tiešā vai netiešā veidā uz vairākuma balsojuma, vairākuma vadības pārstāvniecības vai līguma pamata. Konica Minolta un grupas uzņēmumi (turpmāk „Konica Minolta Group”) saskaņā ar šo Politiku ievieš un realizē iekšējos noteikumus, piemēram, statūtus un procedūras.

Šī Politika nosaka Konica Minolta Group datu aizsardzības un datu drošības standartu pamatprincipus un garantē atbilstību valsts un starptautiskajiem datu aizsardzības likumiem, kas ir spēkā visā pasaulē. Tādējādi tā ietver starptautiski atzītus datu aizsardzības principus, kuru mērķis ir nevis aizstāt, bet gan papildināt atbilstošos valsts datu aizsardzības un privātuma likumus (turpmāk „valsts likumi”). Tāpēc šīs Politikas saturs ir jāievēro gadījumos, kad atbilstoši valsts likumi nav izstrādāti vai kad valsts likumi nosaka zemākas prasības, nekā šī Politika. Taču valsts likumu un šīs Politikas pretrunu gadījumā vai gadījumos, kad valsts likumi nosaka stingrākas prasības, nekā šī Politika, prioritāte vienmēr ir valsts likumiem.

Šī Politika attiecas uz jebkāda veida personas datu apstrādi. Valstīs, kur juridisko personu datiem ir noteikta līdzvērtīga aizsardzība kā personas datiem, šī Politika tiek vienādā apmērā piemērota arī juridisku personu datiem. Šī Politika neaptver anonimizētus datus, piemēram, statistiskā novērtējuma vai pētījumu datus.

Konica Minolta Group personas datu apstrādes principi

   

Konica Minolta Group datu aizsardzības organizācija

Katrs Konica Minolta grupas uzņēmums ieceļ kvalificētu personu, kas ir atbildīga par iepriekšminēto principu ieviešanu un ievērošanu:

•             Likumība, godīgums un caurredzamība
Personas dati tiks apkopoti un apstrādāti likumīgā, godīgā un caurredzamā veidā, nodrošinot datu subjekta individuālo tiesību aizsardzību.
•             Izmantošanas ierobežojums specifiskiem mērķiem
Personas dati tiks apkopoti vienīgi noteiktiem precīzi formulētiem un likumīgiem mērķiem un tie netiks apstrādāti šiem mērķiem neatbilstošā veidā.
•             Datu precizitāte/datu aktualitāte
Personas dati būs precīzi un gadījumos, kad tas nepieciešams, tiks atjaunināti. Konica Minolta Group veiks visus pamatotos pasākumus, lai nekavējoties izdzēstu vai izlabotu neprecizitātes.
•             Datu ekonomija/datu minimizēšana
Uzņēmums apkopos vienīgi atbilstošus, būtiskus un nepieciešamus datus. Personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā tas nepieciešams.
•             Datu subjektu tiesības
Konica Minolta Group respektē visu datu subjektu tiesības, tostarp tiesības piekļūt saviem datiem, tiesības ierobežot datu apstrādi vai dzēšanu un tiesības uz datu precizēšanu. Konica Minolta Group nodrošinās skaidri saprotamu un nepārprotamu informāciju par veidu, kā tiek apkopoti un apstrādāti subjekta dati, un par iemesliem, kāpēc tas tiek darīts.
•             Dzēšana
Konica Minolta Group dzēš personas datus gadījumos, kad tie vairs nav nepieciešami mērķa, kādam tie tika apkopoti, izpildei, vai gadījumos, kad ir atsaukta sniegtā apkopošanas piekrišana, vai gadījumos, kad vairs nepastāv cits likumīgs iemesls to apstrādei.
•             Apstrādes drošība/datu drošība
Personas datu apstrāde tiks veikta drošā veidā. Konica Minolta Group atbilstoši riska veidam veiks tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu pārsūtīto, uzglabāto vai citā veidā apstrādāto personas datu nepilnvarotu apstrādi vai labošanu un zudumu vai iznīcināšanu vai šo datu nepilnvarotu nopludināšanu vai piekļuvi tiem. Konica Minolta Group nodrošinās nepārtrauktu datu integritāti, pieejamību, konfidencialitāti un pareizību. Konica Minolta Group nodrošinās savu sistēmu un personas datu apstrādes pakalpojumu drošību. Incidentu gadījumā Konica Minolta Group laikus spēs atjaunot datu pieejamību un piekļuvi.
•             Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
Konica Minolta Group ieviesīs atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti vienīgi personas dati, kas nepieciešami konkrētam apstrādes mērķim. Jaunu produktu izstrādē tiks ievērots integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma princips.
•             Pārskatatbildība
Visām apstrādes darbībām tiek piemērota pārskatatbildība. Konica Minolta Group uzņemas atbildību par atbilstības nodrošināšanu un ir spējīgs to nodrošināt.


Skatiet mūsu paziņojumus presei:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Papildu lejupielādes